Programmaplan

Programma 1 Samenleven

Maatschappelijke agenda: innoveren & verbinden  

Begin 2022 heeft de gemeenteraad van Hillegom de Maatschappelijke Agenda (MAG) vastgesteld als basis voor uitvoeringsprogramma's op zeven thema's:  
1. Vitaliteit 
2. Talentontwikkeling 
3. Zorg voor elkaar 
4. Werk en inkomen 
5. Opgroeien en opvoeden 
6. Thuis wonen 
7. Hulp bij meedoen 
De agenda bevat een integrale visie en zeven opgaven voor het sociaal domein. Begrippen als positieve gezondheid en inclusie lopen als rode draden door de maatschappelijke agenda.  
Per thema wordt in 2022 samen met maatschappelijke partners, bewoners, ondernemers en andere betrokkenen gewerkt aan een uitvoeringsprogramma. 

In de programmabegroting 2023 - 2026 wordt dezelfde verdeling gebruikt als in de MAG. Samen vormen deze thema's het begrotingsprogramma Samenleven. 
Dit zijn de opgaven waar we aan gaan werken. De indeling komt voort uit belangrijke ontwikkelingen en problemen in de samenleving en wettelijke taken van de gemeente. De opgaven hangen met elkaar samen en zijn niet los van elkaar te zien. Ze versterken én zijn afhankelijk van elkaar. In de volgorde van onze opgaven, volgen we ‘losjes’ de lijn van de individuele inwoner, van elkaar helpen, naar hulp en steun van de gemeente als dat nodig is. De eerste drie opgaven zorgen voor een sterke sociale basis die bijdraagt aan het voorkomen van problemen later. 

Hieronder worden per thema eerst de trends en ontwikkelingen benoemd. Dat kan bijvoorbeeld gaan over landelijke regelgeving, demografische ontwikkelingen, of de gevolgen van de coronapandemie. 
Vervolgens worden de ambities genoemd die in de MAG bij het betreffende thema zijn opgenomen: “Wat willen we bereiken?”  
Daarna geven we aan hoe we meten of het lukt. Dat meten doen we via een aantal indicatoren. Daarbij hanteren we de volgende uitgangspunten: 

  • De indicatoren geven op hoofdlijnen een beeld van de voortgang op onze ambities; 
  • Het is een middel voor dialoog met partners; 
  • We gaan uit van een beperkte set indicatoren om het overzichtelijk en simpel te houden; 
  • De gegevens worden zo mogelijk jaarlijks geactualiseerd; 
  • We nemen alleen indicatoren op die op dit moment structureel/betrouwbaar te meten zijn.  

Tenslotte wordt aangegeven welke activiteiten in 2023 zullen worden ondernomen en/of gefinancierd om de ambities waar te maken. 

Sommige activiteiten dragen bij aan verschillende ambities en soms zelfs aan ambities binnen verschillende thema's. In die gevallen is geprobeerd de activiteit bij de belangrijkste ambitie op te nemen, om zo versnippering tegen te gaan. Datzelfde kan het geval zijn bij partners die subsidie ontvangen voor hun activiteiten: vaak dragen ook die partijen bij aan verschillende ambities, soms bij verschillende thema's. Ook dáár is getracht de activiteiten onder één ambitie te bundelen. 

Sommige posten binnen de begroting vallen binnen verschillende programma-thema's. Bijvoorbeeld als een deel van het genoemde bedrag over vastgoed gaat en een deel over de activiteiten die op die locatie plaats vinden. Ook hier is getracht om één en ander op één plek binnen de begroting op te nemen. 

Lasten, baten en saldo

-29.071.663

50,6 %

-5.385.994

9,6 %

Deze pagina is gebouwd op 11/09/2022 09:27:35 met de export van 11/09/2022 09:10:25