Programma 1 Samenleven

Werk en inkomen

Onze inwoners hebben voldoende middelen voor hun levensonderhouden en om mee te kunnen doen naar vermogen
We vinden het belangrijk dat onze inwoners in hun levensonderhoud kunnen voorzien om mee te kunnen doen in onze samenleving. De meeste inwoners werken en redden zich goed. Sommige inwoners hebben de hulp nodig van de gemeente om te voorkomen dat werkloosheid of armoede, leiden tot zorgen over inkomen, schulden en sociale uitsluiting. We willen dat de kinderen in gezinnen met (dreigende) armoede veilig opgroeien, gelijke kansen krijgen en op tijd gezien worden, bijvoorbeeld in het onderwijs. We weten dat lang geldzorgen hebben, leidt tot chronische stress, gezondheidsproblemen en dus minder denk- en doe vermogen. Daardoor wordt meedoen aan de samenleving en het oplossen van problemen nog moeilijker. Informatie en hulp moet daarom makkelijk toegankelijk zijn. Een vraag om hulp vereist een integraal plan op maat. Het bestrijden van armoede en schulden maakt de inzet op de andere opgaven van deze agenda effectiever.

Trends en ontwikkelingen

Energiearmoede
Vanwege de sterk gestegen energieprijzen neemt het risico op energiearmoede toe. Risicogroepen zijn inwoners met een laag inkomen en een hoge energierekening en/of een minder goed geïsoleerd huis. Het Rijk stelt middelen beschikbaar aan gemeenten om energiearmoede te bestrijden.

De toegenomen inflatie met mogelijk gevolgen voor de minimaregelingen
Met de toegenomen inflatie en stijgende energieprijzen daalt de koopkracht. Het risico op financiële problemen neemt daarmee toe. Een gevolg kan zijn dat inwoners die voorheen rond konden komen, nu moeite hebben met het betalen van de rekeningen.  Waardoor er naar verwachting een groter beroep wordt gedaan op minimaregelingen en bijvoorbeeld de Voedselbanken.

Vroegsignalering
Nog steeds sluiten nieuwe partners zich aan bij de vroegsignalering. Dit geeft een groter bereik en betekent automatisch een stijging in het aantal signalen. Door de sterk stijgende energieprijzen en de inflatie is de verwachting dat het aantal signalen gaat toenemen. De vroegsignalering is hierdoor een nog belangrijker instrument geworden om in een zo vroeg mogelijk stadium inwoners te bereiken waarbij (dreigende) schuldenproblematiek is.

Wet sociale werkvoorziening
Bij de invoering van de participatiewet in 2015 is de instroom in de Wsw gestopt. Dit betekent, dat de huidige Wsw populatie zal uitbloeien en nieuwe doelgroepen zich aanmelden.  Inmiddels is duidelijk dat de uitstroom uit de Wsw sneller verloopt dan verwacht. Dit komt onder andere door de verhoogde pensioenleeftijd, waar veel mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt niet aan kunnen voldoen en (mede hierdoor) hoge uitstroom in de WIA. Deze trend heeft zich ingezet en 2021 en zal zich voortzetten in 2022 en 2023. Dit betekent op termijn uiteraard ook wat voor de subsidiëring/ financiering   vanuit het Rijk en daarom zetten we samen met onze uitvoeringsorganisatie Provalu (GR KDB) in op andere soorten van dienstverlening voor de veranderende doelgroep en denken we actief na over een nieuwe mogelijkheden voor het (terug) begeleiden (naar de arbeidsmarkt) van mensen met een arbeidsbeperking.

Nieuw Beschut
Na het stoppen van nieuwe instroom in de Wsw, is een van de nieuwe regelingen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, de regeling "Nieuw beschut". We praten hier over de kwetsbaarste doelgroep. Wat wij inmiddels zien, is dat het animo voor beschut werkplekken in onze regio hoger ligt dan het landelijk beeld weergeeft. Wij vinden het belangrijk ook deze groep mensen een plek te bieden in onze samenleving en zullen daarom ook in 2023 weer inzetten op het stimuleren van meer beschut werkplekken. Dat heeft wel als gevolg, dat we waarschijnlijk boven taakstelling zullen eindigen. Deze ontwikkeling opgeteld bij het wegvallen van een bonusregeling (Rijk) op "Nieuw beschut” en de invoering van de CAO “Aan de Slag", leidt echter wel tot een financieringstekort waar we kritisch naar moeten kijken.

PRO/VSO aansluiting op de arbeidsmarkt
Trend is de toenemende groep jongeren, die via PRO/VSO onderwijs het doelgroepenregister instroomt. Deze jongeren worden na afronding van hun studie automatisch opgenomen in het doelgroepenregister. Wij er zetten er in samenwerking met Provalu en Het Jongerenpunt stevig op in, om deze jongeren succesvol naar de arbeidsmarkt te begeleiden. Sommigen van hen zijn direct bemiddelbaar naar arbeid, anderen hebben wat meer aandacht nodig. Dit kan een vervolgopleiding in het regulier onderwijs zijn, waarvoor wij in samenwerking met MBO Rijnland een hybride leeromgeving hebben ontwikkeld, maar ook het volgen van stages en cursussen. Bij dit laatste spreken we over maatwerkoplossingen. Wij blijven investeren in de toekomst van onze jeugd.

Reguliere uitkering (bijstand) P-Wet
Ondanks min of meer gelijkblijvende aantallen is er een duidelijk verandering waarneembaar binnen de groep mensen met een uitkering via de P-wet. Het aanwezige arbeidspotentieel binnen deze groep neemt sterk af. Waar voorheen 60% van de mensen een redelijk tot goed arbeidspotentieel had en 40% moeilijk bemiddelbaar was, zien we dat deze verhouding zich keert. We vergroten daarom onze focus op deze moeilijk te bemiddelen groep. Dit doen wij onder andere door in samenwerking met ISD Bollenstreek en Provalu diverse activerings- en werkfittrajecten aan te bieden.

Wijziging Wet Gemeenschappelijke Regelingen
Op 1 juli 2022, treedt de wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen in werking. Vanaf dat moment krijgen gemeenteraden meer mogelijkheden om hun kaderstellende en controlerende rol binnen de samenwerkingsverbanden waaraan zij deelnemen, te versterken. We streven ernaar om deze veranderingen z.s.m. te implementeren en binnen onze raad te beleggen,

In de Maatschappelijke agenda Hillegom: Leven Lang Meedoen staan de meerjarige ambities en acties benoemd:

Onze ambitie: wat willen we bereiken?

 • Zo veel mogelijk inwoners zijn in staat in hun eigen inkomen te voorzien
 • Inwoners zonder betaald werk kunnen meedoen en ervaren een zinvolle bijdrage aan de samenleving
 • Het aantal inwoners dat leeft op of onder de armoedegrens neemt af, het besteedbaar inkomen wordt hoger
 • Het gebruik van minimaregelingen verbetert
 • Het aantal inwoners met problematische schulden neemt af
 • Inwoners met geldzorgen weten waar ze terecht kunnen voor hulp en hulp is toegankelijk en effectief
 • Financieel misbruik van kwetsbare inwoners neemt af

Inclusie:

 • Kinderen kunnen meedoen, ook als het de ouders/opvoeders ontbreekt aan de middelen daarvoor

Wat gaan we doen?

 • We bieden inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt kansen op participatie door werk of vrijwilligerswerk, bijvoorbeeld met het Project Meedoen!
 • We voeren acties uit de de nota’s armoedebeleid en schulddienstverlening uit. Dit betekent o.a. dat we inzetten op vroegsignalering en preventie van schulden en op bewustwording. Met preventieve programma’s, de integrale toegang en voorzieningen bereiken we inwoners en gezinnen in (dreigende) armoede
 • We doen actief mee aan de Alliantie Financieel Misbruik
 • We bieden statushouders steun bij hun inburgeringstraject

WAT GAAN WIJ DAARVOOR DOEN

Doel/ambitie: Zo veel mogelijk inwoners zijn in staat in hun eigen inkomen te voorzien

Activiteit

Activiteit omschrijving

A1

We bieden inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt, in samenwerking met onze sociale partners kansen op participatie door werk of vrijwilligerswerk.

A2

Wij voeren de acties uit het Taalpact uit om laaggeletterdheid onder inwoners te verlagen en de zelfredzaamheid te verhogen.

A3

Actief begeleiden van Pro/Vso jongeren naar de arbeidsmarkt in samenwerking met Provalu, het Jongerenpunt en MBO Rijnland.

Doel/ambitie: Inwoners zonder betaald werk kunnen meedoen en ervaren een zinvolle bijdrage aan de samenleving

Activiteit

Activiteit omschrijving

B1

In project Meedoen worden mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt geactiveerd naar nuttige dagbesteding en/of vrijwilligerswerk.

B2

Wij bieden inwoners die (nog) niet in staat zijn om toe te treden tot de arbeidsmarkt, een plek waar zij arbeidsmatige dagbesteding krijgen. Dit vergroot de kansen op uiteindelijke terugkeer naar de arbeidsmarkt.

Doel/ambitie: Het gebruik van minimaregelingen verbetert

Activiteit

Activiteit omschrijving

C1

Wij voeren communicatieacties uit om de bekendheid van de regelingen te vergroten onder zowel inwoners als de maatschappelijke partners.

Doel/ambitie: Het aantal inwoners met problematische schulden neemt af

Activiteit

Activiteit omschrijving

D1

We voeren acties uit het beleidsplan Schuldhulpverlening uit. Dit betekent o.a. dat we inzetten op vroegsignalering, preventie van schulden en op bewustwording.

Doel/ambitie: Inwoners met geldzorgen weten waar ze terecht kunnen voor hulp en hulp is toegankelijk en effectief

Activiteit

Activiteit omschrijving

E1

Door aan te sluiten bij initiatieven die zich specifiek richten op het laagdrempelig bereiken en helpen van inwoners met (problematische) geldzorgen, maken wij de hulp toegankelijk.

E2

We voeren communicatieacties uit om inwoners te informeren over waar zij met hulpvragen terecht kunnen.

E3

We bevorderen de samenwerking tussen (schuld)hulpverleners, vrijwilligers en maatschappelijke partners om effectief hulp te kunnen verlenen.

Doel/ambitie: Financieel misbruik van kwetsbare inwoners neemt af

Activiteit

Activiteit omschrijving

F1

Wij nemen deel aan de Alliantie Financieel Misbruik.


SAMENWERKINGSPARTNERS

Verbonden partijen

Overige samenwerkingspartners

ISD Bollenstreek
GR KDB (Provalu)
HECHT Hollands Midden (GGD)
Holland Rijnland
Regionaal Bureau Leerplicht (onderdeel van Holland Rijnland)

Maregroep
Maatschappelijk middenveld
Maatschappelijke organisaties

Deze pagina is gebouwd op 11/09/2022 09:27:35 met de export van 11/09/2022 09:10:25