Bijlage 1: Overzicht baten en lasten per taakveld

Bijlage 1: Overzicht baten en lasten per taakveld

In onderstaand overzicht worden de baten en lasten per taakveld getoond. Taakvelden zijn eenheden waarin de programma's zijn onderverdeeld. Dit betekent dat taakvelden over meerdere programma's kunnen zijn verdeeld. Daarom wordt hier een overzicht per taakveld, onafhankelijk van het programma, getoond.

De taakvelden zijn vastgesteld bij ministeriële regeling.

De financiële verordening bepaalt dat de raad de baten en lasten per taakveld autoriseert en dat het college de raad informeert over afwijkingen binnen de taakvelden.

De analyse van verschillen op de taakvelden is opgenomen in de programma's.

Bedragen x € 1.000

Taakvelden

Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Afval

Lasten

-2.371

-2.667

-2.910

-3.045

-3.051

-3.050

Baten

255

Saldo

-2.116

-2.667

-2.910

-3.045

-3.051

-3.050

Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

Lasten

Baten

33.535

34.892

37.241

38.092

38.979

35.513

Saldo

33.535

34.892

37.241

38.092

38.979

35.513

Arbeidsparticipatie

Lasten

-258

-336

-354

-374

-394

-409

Baten

Saldo

-258

-336

-354

-374

-394

-409

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

Lasten

-26

-30

-43

-43

-43

-43

Baten

11

13

13

13

13

13

Saldo

-16

-17

-30

-30

-30

-30

Bedrijventerreinen

Lasten

Baten

Saldo

Begeleide participatie

Lasten

-1.720

-1.774

-1.835

-1.820

-1.771

-1.759

Baten

Saldo

-1.720

-1.774

-1.835

-1.820

-1.771

-1.759

Begraafplaatsen en crematoria

Lasten

-149

-44

-94

-94

-94

-94

Baten

151

84

84

84

84

84

Saldo

2

40

-10

-10

-10

-10

Beheer overige gebouwen en gronden

Lasten

-39

-42

-42

-42

-42

-42

Baten

1

2

2

2

2

2

Saldo

-37

-40

-40

-40

-40

-40

Belastingen overig

Lasten

-953

-364

-365

-365

-365

-365

Baten

19

32

32

32

32

32

Saldo

-933

-332

-333

-333

-333

-333

Bestuur

Lasten

-219

-204

-204

-204

-204

-204

Baten

Saldo

-219

-204

-204

-204

-204

-204

Burgerzaken

Lasten

-64

-76

-77

-78

-78

-78

Baten

87

100

100

100

100

100

Saldo

23

24

23

22

23

23

Communicatie

Lasten

Baten

Saldo

Crisisbeheersing en brandweer

Lasten

-133

-97

-102

-102

-102

-102

Baten

86

Saldo

-47

-97

-102

-102

-102

-102

Cultureel erfgoed

Lasten

-43

-67

-69

-69

-69

-69

Baten

Saldo

-43

-67

-69

-69

-69

-69

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

Lasten

-17

-18

-18

-18

-18

-18

Baten

Saldo

-17

-18

-18

-18

-18

-18

Economische havens en waterwegen

Lasten

-11

-9

-10

-10

-10

-10

Baten

Saldo

-11

-9

-10

-10

-10

-10

Economische ontwikkeling

Lasten

-50

-109

-50

-50

-50

-50

Baten

Saldo

-50

-109

-50

-50

-50

-50

Economische promotie

Lasten

-30

-40

-209

-209

-209

-209

Baten

3

3

3

3

3

Saldo

-30

-38

-207

-207

-207

-207

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

Lasten

Baten

Saldo

Geëscaleerde zorg 18-

Lasten

-391

-320

-347

-334

-322

-311

Baten

Saldo

-391

-320

-347

-334

-322

-311

Geëscaleerde zorg 18+

Lasten

-14

-15

-15

-15

-15

-15

Baten

Saldo

-14

-15

-15

-15

-15

-15

Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)

Lasten

Baten

Saldo

Implementatie Omgevingswet

Lasten

Baten

Saldo

Inkomensregelingen

Lasten

-5.938

-5.204

-5.018

-5.018

-5.018

-5.018

Baten

5.253

4.579

3.926

3.926

3.926

3.926

Saldo

-685

-626

-1.092

-1.092

-1.092

-1.092

Maatwerkdienstverlening 18-

Lasten

-155

-131

-131

-131

-131

-131

Baten

Saldo

-155

-131

-131

-131

-131

-131

Maatwerkdienstverlening 18+

Lasten

-4.697

-4.846

-5.045

-5.016

-4.933

-4.932

Baten

Saldo

-4.697

-4.846

-5.045

-5.016

-4.933

-4.932

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

Lasten

-345

-356

-363

-363

-363

-363

Baten

Saldo

-345

-356

-363

-363

-363

-363

Media

Lasten

-461

-450

-450

-450

-450

-450

Baten

Saldo

-461

-450

-450

-450

-450

-450

Milieubeheer

Lasten

-748

-743

-786

-786

-786

-786

Baten

Saldo

-748

-743

-786

-786

-786

-786

Mutatie reserves

Lasten

-3

-2.412

Baten

252

3.493

79

96

96

96

Saldo

249

1.080

79

96

96

96

Mutaties reserves

Lasten

-4.706

-250

Baten

6.338

3.260

1.569

1.344

995

1.026

Saldo

1.632

3.260

1.319

1.344

995

1.026

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

Lasten

-453

-402

-404

-404

-404

-404

Baten

Saldo

-453

-402

-404

-404

-404

-404

Onderwijshuisvesting

Lasten

-341

-548

-38

-38

-38

-38

Baten

28

33

Saldo

-313

-515

-38

-38

-38

-38

Openbaar basisonderwijs

Lasten

-121

-80

-80

-80

-80

-80

Baten

Saldo

-121

-80

-80

-80

-80

-80

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

Lasten

-1.731

-1.700

-2.068

-2.063

-2.060

-2.063

Baten

9

5

5

5

5

5

Saldo

-1.722

-1.695

-2.063

-2.058

-2.054

-2.057

Openbare orde en veiligheid

Lasten

-343

-261

-271

-271

-271

-271

Baten

15

15

15

15

15

Saldo

-343

-246

-256

-256

-256

-256

Overhead

Lasten

-5.672

-6.131

-6.477

-6.479

-6.479

-6.479

Baten

Saldo

-5.672

-6.131

-6.477

-6.479

-6.479

-6.479

Overige baten en lasten

Lasten

-2

-20

11

-142

-276

-464

Baten

-7

Saldo

-9

-20

11

-142

-276

-464

OZB niet-woningen

Lasten

Baten

468

486

504

504

504

504

Saldo

468

486

504

504

504

504

OZB woningen

Lasten

Baten

3.075

3.597

3.764

3.851

3.958

4.104

Saldo

3.075

3.597

3.764

3.851

3.958

4.104

Parkeren

Lasten

Baten

3

3

3

3

3

3

Saldo

3

3

3

3

3

3

Participatie

Lasten

Baten

Saldo

Recreatieve havens

Lasten

-44

-141

-141

-141

-141

-141

Baten

3

9

9

9

9

9

Saldo

-41

-132

-133

-133

-133

-133

Riolering

Lasten

-1.576

-1.685

-1.596

-1.632

-1.657

-1.668

Baten

24

Saldo

-1.551

-1.685

-1.596

-1.632

-1.657

-1.668

Ruimtelijke ordening

Lasten

-920

-802

-641

-642

-462

-462

Baten

19

Saldo

-901

-802

-641

-642

-462

-462

Samenkracht en burgerparticipatie

Lasten

-87

-92

-96

-96

-96

-96

Baten

Saldo

-87

-92

-96

-96

-96

-96

Sportaccommodaties

Lasten

-641

-469

-218

-218

-218

-218

Baten

256

258

Saldo

-385

-211

-218

-218

-218

-218

Sportbeleid en activering

Lasten

-311

-360

-379

-439

-379

-379

Baten

25

Saldo

-285

-360

-379

-439

-379

-379

Treasury

Lasten

-11

-12

-12

-12

-12

-12

Baten

4

10

10

10

10

10

Saldo

-7

-2

-2

-2

-2

-2

Verbonden partijen

Lasten

Baten

Saldo

Verkeer en vervoer

Lasten

-189

-606

-170

-120

-120

-120

Baten

3

Saldo

-186

-606

-170

-120

-120

-120

Volksgezondheid

Lasten

-1.373

-1.414

-1.441

-1.441

-1.441

-1.441

Baten

26

20

20

20

20

20

Saldo

-1.347

-1.394

-1.421

-1.421

-1.421

-1.421

Wijkteams

Lasten

-220

-234

-325

-326

-326

-326

Baten

1

Saldo

-218

-234

-325

-326

-326

-326

Wonen en bouwen

Lasten

-187

-237

-347

-297

-247

-247

Baten

2

2

2

2

2

Saldo

-187

-235

-345

-295

-245

-245

Totaal saldo taakvelden

3.427

-92

152

1.731

2.901

-656

Deze pagina is gebouwd op 11/09/2022 09:27:35 met de export van 11/09/2022 09:10:25