Home

Algemeen

Toekomstbestendig
Hillegom is een heerlijk dorp om te wonen en te werken. Dat willen we zo houden, ook voor toekomstige generaties, maar dat gaat niet vanzelf.
De wereld om ons heen verandert in rap tempo. De effecten van de coronapandemie zijn nog steeds merkbaar, ons klimaat verandert, een oorlog aan de rand van Europa, een energiecrisis, een asielcrisis en een economische recessie geven ons redenen tot zorg. We willen daarom stimuleren dat onze inwoners naar elkaar blijven omkijken en wonen in (groene) veilige wijken en buurten. Ook zetten we de komende jaren in op meer zichtbaarheid van BOA’s op straat en blijven we met onze inwoners en ondernemers in gesprek om zo te weten wat er leeft in ons dorp en welke zorgen er zijn. Daarnaast stimuleren we een gezonde leefstijl en voldoende beweging.
We blijven inzetten op bedrijvigheid en werkgelegenheid door ondersteuning van de lokale en regionale economie. Belangrijk hierin is de verbinding tussen overheid, onderwijs en ondernemingen (Triple Helix). Daarbij hoort ook voldoende 1 e en 2 e klas bollengrond voor behoud van onze vitale agrarische sector en behoud van onze leefomgeving en culturele identiteit.

Samen
De komende periode verkennen we de dilemma’s rondom wonen, mobiliteit en duurzaamheid in relatie tot beperkte beschikbare ruimte. We blijven als gemeente Hillegom niet stilzitten maar spelen in op de veranderingen in ons eigen dorp en de wereld om ons heen.
We kiezen daarbij voor een integrale aanpak van grote maatschappelijke vraagstukken waar dat mogelijk is. Hierbij geven we maximale ruimte aan zelfredzaamheid en innovatieve kracht van bedrijven, verenigingen, instellingen en burgerinitiatieven.
Als college blijven we een gezamenlijke aanpak stimuleren om partijen bij elkaar te brengen en te verbinden, ook met de partners uit de regio’s om ons heen.

Financiële gezondheid
De nazomer van 2022 is gestart met een inflatiepercentage van 12%. Niet eerder was de inflatie zo hoog. De belangrijkste component is de hoge prijs voor energie. Het zijn enorme prijsstijgingen die al onze inwoners, ondernemers en het maatschappelijk middenveld raken.

Zeker is dat we als gemeente de komende jaren ook te maken krijgen met loon- en prijsstijgingen die (fors) hoger zijn dan waar we procentueel in de Kadernota 2023 mee hebben gerekend en die nu zijn opgenomen in deze Programmabegroting. In hoeverre we hiervoor straks door het Rijk, in de septembercirculaire, mogelijk gecompenseerd gaan worden, is nu nog onduidelijk.

Door de te verwachten hogere uitgaven van het Rijk stijgt voor onze gemeente de algemene uitkering Gemeentefonds tot en met het jaar 2025. Voor het jaar 2026 is het Rijk op dit moment nog terughoudend en dat resulteert (vooralsnog) voor het jaar 2026 in onze meerjarenraming in een negatief saldo. Vanzelfsprekend houden we de komende periode rekening met de onzekerheden van de Rijksbijdrage en de onzekere economische situatie waarin we ons momenteel bevinden.

Met al deze onzekerheden om ons heen zijn we extra trots dat Hillegom in financieel opzicht een gezonde gemeente is. We presenteren u een structureel sluitende programmabegroting 2023 waarin alle ambities voor de komende college periode zijn verwerkt.

Burgemeester en wethouders

Deze pagina is gebouwd op 11/09/2022 09:27:35 met de export van 11/09/2022 09:10:25