Home

Algemeen

Begrotingssaldo na vaststellen Kadernota 2023 en Meicirculaire 2022:

De kadernota is voor het zomerreces vastgesteld en is samen met de Meicirculaire de basis voor het meerjarenperspectief 2023 - 2026. In de onderstaande tabel is het saldo gepresenteerd van de Meicirculaire en kadernota gezamenlijk.

 

Bedragen x € 1.000 (-/- = voordelig)

Financieel beeld op hoofdlijnen

2023

2024

2025

2026

Saldo Kadernota 2023 na mutaties

-345

-333

-447

-562

Resultaat Meicirculaire 2022

-2.079

-2.819

-3.634

34

Saldo na Meicirculaire 2022

-2.424

-3.152

-4.082

-528

 
Na de Meicirculaire is er een aantal ontwikkelingen die in deze begroting zijn vertaald.

AANPASSINGEN:

Bedragen x € 1.000 (-/- = voordelig)

Omschrijving aanpassingen

2023

2024

2025

2026

Aanpassingen dividend

170

170

170

170

Actualisatie afschrijvingen en Reserve kapitaallasten

89

90

86

149

Reconstructies dekking via Reserve kapitaallasten 

-48

-148

Aanpassing verwachte Buig bijdrage

487

487

487

487

Nagekomen bijdrage SOZ

110

91

89

93

Stijgende inflatie

266

266

266

266

Algemene uitkering, extra middelen Jeugdhulp (van 75% naar 100%)

-167

-163

-116

Overige mutaties

223

222

141

130

1.345

1.159

1.028

1.032

Aanpassingen dividend
Voor de instanties waar dividend van wordt ontvangen, wordt een lagere opbrengst verwacht.

Actualisatie afschrijvingen en Reserve kapitaallasten
Na vaststellen van de jaarrekening (en de Kadernota 2023) zijn de afschrijvingen kapitaallasten en de Reserve kapitaallasten nieuwe investeringen geactualiseerd.

Reconstructie dekking via Reserve kapitaallasten
In de Kadernota 2023 is verzuimd de dekking van de afschrijvingslasten via de Reserve kapitaallasten nieuwe investeringen te laten lopen.

Aanpassingen verwachte Buig bijdrage
De verwachte bijdrage Gebundelde uitkering (Buig) is lager dan eerder aangenomen. De Buig bijdrage wordt in de begroting van de ISD geraamd, ontvangsten zijn bij de gemeente.

Nagekomen bijdrage SOZ
Door het SOZ zijn nadere ramingen ontvangen van de bijdrage.

Stijgende inflatie Meerlanden
In DVO met Meerlanden wordt aangegeven dat de tarieven voor de dienstverlening meelopen met de werkelijke inflatie. Gezien de ontwikkelingen met de inflatie zijn de bedragen aangepast.

Algemene uitkering, extra middelen Jeugdhulp (van 75% naar 100%)
Na publicatie van de het rapport van de arbitragecommissie jeugdzorg is het bedrag van € 1,9 miljard genoemd als compensatie voor de te maken kosten bij gemeenten. De bedragen zijn in eerste instantie niet opgenomen in het Gemeentefonds, voor de jaren 2022 en 2023 zijn deze incidenteel opgenomen. Voor de jaren na 2023 is het gerechtvaardigd de bedragen voor 100% mee te ramen, de toezichthouder is hiermee akkoord. Afgelopen jaar was dit 75%. Afgelopen periode is toch weer een greep gedaan uit het Jeugdhulp budget om maatregelen te financieren om de Jeugdhulp te verminderen. Het risico ligt bij het Rijk zodat de extra bedragen alsnog positief zijn.

Overige mutaties
Een aantal kleine wijzigingen en grotere wijzigingen bij verschillende thema's. Genoemd kunnen worden omissies in de kadernota, Jeugdhulp zorgvervoer, wijzigingen in de heffing riolering en inzameling afval en een aantal kleinere administratieve wijzigingen.

Opgenomen onderdelen uit Coalitieakkoord 'Met trots vooruit 2022-2026'
De bedragen van de ambities in het coalitieakkoord vertegenwoordigen incidentele kosten. Omdat de toezichthouder de landelijke norm volgt voor incidentele baten en lasten worden de incidentele kosten gedekt uit het begrotingssaldo.

BEGROTINGSSALDO NA VERWERKEN VAN DE AANPASSINGEN:

Bedragen x € 1.000 (-/- = voordelig)

Financieel beeld op hoofdlijnen

2023

2024

2025

2026

Saldo na Meicirculaire 2022

-2.424

-3.152

-4.082

-528

Aanpassingen

1.345

1.159

1.028

1.032

Opgenomen onderdelen uit Coalitieakkoord

927

262

152

152

Saldo Programmabegroting 2023-2026

-152

-1.731

-2.901

656

Deze pagina is gebouwd op 11/09/2022 09:27:35 met de export van 11/09/2022 09:10:25