Paragrafen

Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen

Inleiding
De gemeente beheert een groot deel van de openbare ruimte. Hierin vindt een groot aantal activiteiten plaats, zoals wonen, werken en recreëren. Daarbij maken we gebruik van kapitaalgoederen die in de openbare ruimte aanwezig zijn:

 • infrastructuur (wegen, water, riolering, kunstwerken, openbare verlichting)
 • voorzieningen (groen, sportfaciliteiten)
 • gebouwen.


Deze paragraaf behandelt, conform artikel 12 uit het BBV, de belangrijkste kapitaalgoederen die de gemeente in eigendom en/of beheer heeft. De middelen die beschikbaar worden gesteld worden ingezet om het door de raad vastgestelde beleid in uitvoering te realiseren.

Inrichting en onderhoud hebben een directe relatie met elkaar. Sommige inrichtingen vragen veel onderhoud, andere juist weinig. Aangezien dit een substantieel onderdeel van de begroting vormt, willen we zicht krijgen op het noodzakelijk onderhoud van deze kapitaalgoederen.
In beleidsplannen maken we afspraken over de wijze waarop we onderhouden en hoe deze aansluit op de vastgelegde ambities op gemeentelijke opgaven zoals biodiversiteit en klimaatadaptatie en circulaire economie. De doelstellingen en activiteiten die gerelateerd zijn aan deze paragraaf staan in het programma "Leefomgeving; Openbare ruimte en duurzaamheid".

Welke ontwikkelingen spelen er?

 • We werken aan een klimaatadaptieve leefomgeving:
  • In 2022 is de ambitie vastgesteld tav de klimaatadaptatie: actief. Dit zorgt ervoor dat klimaat nadrukkelijker een plek krijgt in de beheer en onderhoudsplannen van de gemeente.
  • In 2022 wordt met het  groenbeheerplan verder invulling gegeven aan de  biodiversiteit en klimaatadaptatie.
  • Vanwege de Europese kaderrichtlijn Water moeten er in de toekomst meer natuurlijke oevers komen. Daarnaast is in 2021 het Programma Water en Klimaatadaptatie (PWKA) vastgesteld en die is nu in uitvoering.
 • Integraal en duurzaam inrichten en beheren van de openbare ruimte wordt verder ontwikkeld. Duurzame oplossingen zijn steeds vaker mogelijk. Zo werken we aan opgaven zoals "SMART-city", waarbij we technologie inzetten om tot slimme oplossingen te komen op gebied van mobiliteit en energie- en klimaatopgaven. Ook werken we aan het gebruik van asset management om slimme keuzes te maken op gebied van beheer, onderhoud en inrichting van de buitenruimte.
 • In onze inkooptrajecten en afvalmanagement bouwen we naar een circulaire economie.
 • We investeren in groen en biodiversiteit. in 2022 wordt het uitvoeringsprogramma biodiversiteit vastgesteld.

Wat willen wij bereiken?
We willen onze kapitaalgoederen goed en duurzaam beheren. Goed onderhouden kapitaalgoederen dragen bij aan een positieve beleving door onze bewoners en aan draagvlak voor het realiseren van de uitvoeringsprogramma’s. Het niveau van onderhoud is vastgelegd in beleid. Om grote wisselingen in de exploitatie te voorkomen, werken we  onder andere met onderhoudsvoorzieningen. Daaraan voegen we jaarlijks een vast bedrag toe. De uitname kan per jaar verschillen. Met duurzaam beheer en onderhoud streven we naar een minimaal negatief effect op het milieu.

 Wat gaan wij daarvoor doen?
In de onderstaande tabellen staan de activiteiten voor het onderhoud van de kapitaalgoederen benoemd. Per discipline wordt aangeven wat we in een aangegeven tijdsbestek gaan doen.

Straatmeubilair, bebording en wegbewijzering

Naam beleidsplan

-

Vastgesteld

-

Looptijd

-

Actualisatie

2022 - 2023

Vastgesteld kwaliteitsniveau

Basis

Naam beheer- en onderhoudsplannen

-

Looptijd

-

Actualisatie

2022 -2023

Is er sprake van achterstallig onderhoud? (zo ja, toelichting opnemen in paragraaf)

Er wordt op dit moment gewerkt aan een uitvoeringsprogramma straatmeubilair. Een planning voor het aanbieden aan het college en de raad is in de maak.

Onderwerp

(x € 1.000)

2023

2024

2025

2026

Investeringsbedragen

-

-

-

-

Bedragen t.l.v. exploitatie

200

200

200

200

Uitvoering in 2023 (omschrijving activiteit)

 • Uitvoeren van groot onderhoud
 • Jaarlijks beheer en onderhoud op de openbare watertappunten

Gemeentelijke gebouwen en objecten

Naam beleidsplan

Beleidsplan beheer gemeentelijke gebouwen Hillegom 2021-2024

Vastgesteld

2021

Looptijd

2021-2024

Actualisatie

2024

Naam beheer- en onderhoudsplannen

Meerjaren Onderhouds Plan 2021-2030

Looptijd

2021-2040

Actualisatie

2024

Is er sprake van achterstallig onderhoud? (zo ja, toelichting opnemen in paragraaf)

Nee

Naam voorziening/reserve

Voorziening gemeentelijke gebouwen HIllegom

Voorziening gemeentelijke gebouwen Hillegom*

(x € 1.000)

2023

2024

2025

2026

Stand per 1 januari

1.229

1.192

1.050

954

Storting

175

175

175

175

Uitname

212

317

271

278

Stand per 31 december

1.192

1.050

954

851

Voorziening groot onderhoud brede school Elsbroek

(x € 1.000)

2023

2024

2025

2026

Stand per 1 januari

108

108

108

108

Storting

5

5

5

5

Uitname

5

5

5

5

Stand per 31 december

108

108

108

108

Uitvoering in 2023

Kleinschalig en groot planmatig onderhoud aan diverse gebouwen

Sportcomplex de Vosse

Naam beleidsplan

Meerjaren onderhoudsplan sportcomplex de Vosse

Vastgesteld

 2017

Looptijd

 -

Actualisatie

 -

Vastgesteld kwaliteitsniveau

 -

Naam beheer- en onderhoudsplannen

Meerjaren onderhoudsplan sportcomplex de Vosse

Looptijd

 2017-2036

Actualisatie

 2022

Is er sprake van achterstallig onderhoud? (zo ja, toelichting opnemen in paragraaf)

 Nee

Naam voorziening/reserve

Voorziening sportcomplex de Vosse

Voorziening zwembad

(x € 1.000)

2023

2024

2025

2026

Stand per 1 januari

451

547

519

619

Storting

132

132

132

132

Uitname

36

160

32

449

Stand per 31 december

547

519

619

302

Uitvoering in 2023 (omschrijving activiteit)

Vervangen kunststof voorraadvat, fundering beton

Riolering

Naam beleidsplan

Gemeentelijk rioleringsplan 2021-2025

Vastgesteld

2021

Looptijd

2021 - 2025

Actualisatie

2025

Vastgesteld kwaliteitsniveau

n.v.t.

Naam beheer- en onderhoudsplannen

Operationeel plan

Looptijd

2021 - 2025

Actualisatie

2022

Is er sprake van achterstallig onderhoud? (zo ja, toelichting opnemen in paragraaf)

Nee

Naam voorziening/reserve

Voorziening vervanging riolering

Onderwerp

(x € 1.000)

2023

2024

2025

2026

Investering

0

140

450

499

Bedragen t.l.v. voorziening

780

639

330

327

Bedragen t.l.v. exploitatie

554

554

554

554

Voorziening vervanging riolering

(x € 1.000)

2023

2024

2025

2026

Stand per 1 januari

809

322

0

0

Storting

293

317

330

327

Uitname

780

639

330

327

Stand per 31 december

322

0

0

0

Uitvoering in 2023                          

Rioolvervanging/-renovaties op diverse locaties

Afkoppelen van verhard oppervlak op diverse locaties

Renovatie en vervanging rioolgemalen

Structurele reiniging en onderhoud riolering

Toelichting:
Het onderhoud van de riolering voeren we uit op basis van het gemeentelijk rioleringsplan. Het gemeentelijk rioleringsplan omvat het gemeentelijk beleid ten aanzien van het stedelijk afvalwater, hemelwater en grondwater. De voorzieningen voor afval, hemel- en grondwater zijn nodig uit het oogpunt van de bescherming van de volksgezondheid, het tegengaan van wateroverlast en de bescherming van het milieu. Met het plan liggen het gemeentebeleid, de te volgen strategie, en de financiële consequenties voor de komende planperiode vast. Op basis van de financiële consequenties van het plan wordt de hoogte van de rioolheffing bepaald.

Groen

Naam beleidsplan

Groenbeleidsplan 2014-2023

Vastgesteld

2015

Looptijd

2014-2023

Actualisatie

2023

Vastgesteld kwaliteitsniveau

-

Naam beheer- en onderhoudsplannen

Groenbeheerplan wordt in 2022 opgesteld

Looptijd

10 jaar

Actualisatie

-

Is er sprake van achterstallig onderhoud? (zo ja, toelichting opnemen in paragraaf)

-

Naam voorziening/reserve

N.v.t.

Onderwerp

(x € 1.000)

2023

2024

2025

2026

Exploitatie

1.896

1.896

1.896

1.896

Investeringsbedragen

131

131

131

131

Uitvoering in 2023 (omschrijving activiteit)

Toelichting
Groen speelt een belangrijke rol bij de aanpak van de klimaatverandering. Als gemeente ligt er een landelijke opgave om aan te geven hoe om te gaan mat zaken als droogte, wateroverlast en hittestress. Groen is een belangrijke onderdeel van de oplossing. Bij vervanging van groen en bomen zal maximaal op klimaatverandering worden ingezet. Vervanging is het uitgelezen moment om het sortiment en de groeiplaatsen duurzamer te maken. Voorbeeld hiervan is het aaneen sluiten van groenvakken en zo in te richten dat het regenwater in groenvakken kan stromen en daar langzaam weg zakt. Dit ontlast het riool en helpt grondwaterstandverlaging te voorkomen.

Onderhoud:
De uitvoering zal steeds meer gericht gaan worden op ecologisch beheer wat de biodiversiteit van zowel planten als insecten zal bevorderen. Zo gaan we testen met sinusbeheer om zo de omstandigheden van insecten en met name vlinders zo goed mogelijk te krijgen.

Jaarlijks wordt een derde deel van de bomen beoordeeld, waarna zo nodig maatregelen worden genomen als het snoeien en incidenteel vervangen van bomen.

Beheer
In 2022 is het groenbeheerplan Hillegom opgesteld. Doel van dit beheerplan is het stellen van duidelijke kaders voor het groenbeheer voor de periode 2023-2032. In het plan is de beleidsmatige ambitie uit het groenbeleidsplan 2014-2023 vertaald naar het beheer en geeft aan hoe de komende jaren wordt beheerd. Het plan beschrijft het areaal, de huidige en beoogde kwaliteit en de bijbehorende inzet van de financiële middelen.

Vervanging
Vervangingen van groen worden vanaf 2024 planmatig opgepakt, waarbij vooraf het complete groenareaal wordt geschouwd en de input geeft voor de planning. Bij het opstellen van de vervangingsplanning vindt afstemming plaats tussen de verschillende disciplines; wegen, riool, groen, openbare verlichting etc. Deze afstemming is gericht op het efficiënt inzetten van alle budgetten en het beperken van de overlast voor de omgeving. Het resultaat is een integrale aanpak van de werkzaamheden.

Ziekte en Plagen:
In 2019 werd voor het eerst in Hillegom nesten van de eikenprocessierups in een paar bomen waargenomen en is dit aantal in 2020 en 2021 iets toegenomen. De verwachting is dat de opmars van de eikenprocessierups in Hillegom gestaag zal doorzetten.   Bestrijding vind plaats door het wegzuigen van de nesten uit de bomen.
 
Om de rups tegen te gaan worden nestkasten opgehangen op locaties waar het jaar daarvoor de eikenprocessierupsen zijn waargenomen. Op de lange termijn streven wij naar een natuurlijke balans. Dit doen we door, naast nestkasten op te hangen, bermen ecologisch te maaien en in te zaaien om zodoende het aantal plantensoorten in een gebied weer te laten toenemen. Hierdoor worden natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups aangetrokken, deze dragen bij aan het herstellen van de natuurlijke balans. Ten slotte streven wij naar meer diversiteit in het bomenbestand.

In 2022 is de eikenprocessierups stabiel gebleven, of dit al het gevolg is van de preventieve maatregelen die genomen zijn zal de komende jaren moeten blijken.

.

Wegen

Naam beleidsplan

Beleidsplan wegen 2020-2024

Vastgesteld

2020

Looptijd

2020-2024

Actualisatie

2024

Vastgesteld kwaliteitsniveau

B / A voor fietspaden, verhardingen winkelcentra en zorgcentra)

Naam beheer- en onderhoudsplannen

Meerjarenplanning groot onderhoud wegen

Looptijd

2 jaar

Actualisatie

Jaarlijks

Is er sprake van achterstallig onderhoud? (zo ja, toelichting opnemen in paragraaf)

Nee

Naam voorziening/reserve

N.v.t.

Onderwerp

(x € 1.000)

2023

2024

2025

2026

Investeringsbedragen

Reconstructie wegen

658

658

658

658

Bedragen t.l.v. exploitatie (klein en groot onderhoud)

690

690

690

690

Uitvoering in 2023 (omschrijving activiteit)

Klein onderhoud wegen op diverse locaties

Groot onderhoud elementenverhardingen op diverse locaties

Groot onderhoud asfaltverhardingen op diverse locaties

Onderhoud belijningen

Toelichting:

Het beleidsplan Wegen omvat het gemeentelijk wegenbeleid. Het doel van het beleidsplan Wegen is het leggen van een bestuurlijke, beheersmatige en financiële basis voor het wegbeheer in de komende vijf jaar met een doorkijk naar de daaropvolgende jaren. In het beleidsplan worden de beleidskaders omschreven en uitgewerkt tot beleidsdoelstellingen en strategieën. In het beleidsplan Wegen worden de te hanteren kwaliteitsniveaus voor de wegen aangegeven.

In het plan is naast het basis kwaliteitsniveau voor verantwoord wegbeheer ook een hoger kwaliteitsniveau opgenomen voor de fietspaden, de verhardingen in de winkelcentra en de voetpaden/trottoirs rond zorgcentra. Het kwaliteitsniveau B komt overeen met het basisniveau van verantwoord wegbeheer. Bij het hogere niveau A wordt een strengere onderhoudsrichtlijn gehanteerd waardoor de kwaliteit van de verhardingen op een hoger niveau blijft.

Speelplaatsen

Naam Beleidsplan

Uitvoeringsprogramma spelen en sporten buitenruimte 2020

Vastgesteld

2020

Looptijd

2020 - 2030

Actualisatie

2030

Vastgesteld kwaliteitsniveau

Basis

Naam Beheers- en onderhoudsplannen

Vervangingsplan spelen

Looptijd

Wordt jaarlijks herzien door de beheerder op basis van inspectiegegevens.

Actualisatie

2022

Is er sprake van achterstallig onderhoud? (zo ja, toelichting opnemen in paragraaf)

Nee

Naam voorziening/reserve

N.v.t.

Onderwerp

(x € 1.000)

2023

2024

2025

2026

Investeringsbedragen

97

100

102

104

Exploitatiebedragen

101

101

101

101

Uitvoering in 2023 (omschrijving activiteit)

 • Herinrichten van speelplaatsen op basis van het vervangingsplan spelen 
 • Hoofdinspectie uit laten voeren
 • Actualiseren van de online plattegrond met speelplaatsen
 • Uitvoeren van groot onderhoud
 • Uitvoeren onderhoud kunstgras

OPMERKING: de prijzen voor het herinrichten van speelplekken zijn dit jaar met 20% gestegen. We zijn 34.000,- euro duurder uit bij het herinrichten van 5 speelplekken.

Openbare verlichting

Naam beleidsplan

Beleidsplan openbare verlichting 2019-2023

Vastgesteld

2019

Looptijd

2019-2023

Actualisatie

2023

Vastgesteld kwaliteitsniveau

Voldoen aan het Nationaal Energieakkoord 2030

Naam beheers- en onderhoudsplannen

Beheer- en uitvoeringsplan Openbare verlichting

Looptijd

2019-2023

Actualisatie

2023

Is er sprake van achterstallig onderhoud? (zo ja, toelichting opnemen in paragraaf)

Nee.

Naam voorziening/reserve

N.v.t.

Onderwerp

(x € 1.000)

2023

2024

2025

2026

Investeringsbedragen

205

205

205

216

Bedragen t.l.v. exploitatie

88

88

88

88

Exploitatie:
Onderhoud: € 75.000,-.
Bijdrage aan adviezen door derden: € 5.000,-.
Onderhoud Meerlanden: € 8.442,-

Uitvoering in 2023 (omschrijving activiteit)

Investering:
Op basis van het beleidsplan wordt ieder jaar een deel van de openbare verlichting vervangen door led-verlichting met als doel om in 2030 t.o.v. 2013 50% energie te besparen. In 2030 is dan alles led-verlichting.

Civiele kunstwerken

Naam beleidsplan

Beheerbeleidsplan civiele kunstwerken 2020-2024

Vastgesteld

2020

Looptijd

2020-2024

Actualisatie

2024

Vastgesteld kwaliteitsniveau

Basis

Naam beheer- en onderhoudsplannen

Opgenomen in Kunstwerkenbeleidsplan

Looptijd

2020-2024

Actualisatie

2024

Is er sprake van achterstallig onderhoud? (zo ja, toelichting opnemen in paragraaf)

nee

Naam voorziening/reserve

Voorziening groot onderhoud civiele kunstwerken

Onderwerp

(x € 1.000)

2023

2024

2025

2026

Investeringsbedragen

0

267

650

88

Bedragen t.l.v. voorziening

11

12

53

110

Bedragen t.l.v. exploitatie

110

110

110

110

Voorziening Kunstwerken

(x € 1.000)

2023

2024

2025

2026

Stand per 1 januari

51

78

103

86

Storting

37

37

37

37

Uitname

11

12

53

110

Stand per 31 december

78

103

86

12

Exploitatie:
Klein onderhoud: Meerlanden: € 40.214,-
Klein onderhoud door derden: € 25.000,-
Bijdrage adviezen door derden: € 20.000,-
Overige goederen en diensten € 25.000,- (onderhoudscontract Hillinenbrug)

Uitvoering in 2023 (omschrijving activiteit)

In 2020 is het nieuwe Beleidsplan Civiele Kunstwerken 2020-2024 vast gesteld dat kaders omvat voor de borging van het juiste onderhoudsniveau en inzicht geeft in de benodigde financiële middelen om het beheer van de civiele kunstwerken de komende jaren te kunnen uitvoeren.  
Investering:
In 2023 worden er geen Civiele Kunstwerken vervangen. In 2020  is voor het vervangen van de brug in de Noorderlaan € 210.000,-  beschikbaar gesteld. De uitvoering hiervan vindt waarschijnlijk in 2023 plaats. Dit is afhankelijk van RO-en verkeersontwikkelingen.

Baggeren

Naam beleidsplan

Baggerplan en -programma

Vastgesteld

2015

Looptijd

2015-2024

Actualisatie

2020

Vastgesteld kwaliteitsniveau

Voldoen aan de dwarsprofielen die zijn opgenomen in de legger (diepte en talud onder water) Hoogheemraadschap

Naam beheer- en onderhoudsplannen

Baggerplan en -programma

Looptijd

2015-2024

Actualisatie

2022

Is er sprake van achterstallig onderhoud? (zo ja, toelichting opnemen in paragraaf)

-

Naam voorziening/reserve

-

Onderwerp

(x € 1.000)

2023

2024

2025

2026

Bedragen t.l.v. exploitatie

 109

109

109

109

Uitvoering in 2023 (omschrijving activiteit)

Bij het opstellen van het Programma Water en Klimaatadaptatie (PWKA) zal baggeren onderdeel zijn van de scope.  Het goed onderhouden van de watergangen conform de legger Hoogheemraadschap van Rijnland, is essentieel voor snelle afvoer van te veel hemelwater en biedt meer waterberging voor de langere droge periode(n).

Het PWKA wordt in 2022 opgeleverd. Voor Hillegom ligt een opgave ca. 3500m3 bagger te verwijderen in 2021- 2022 dit is inmiddels uitgevoerd.

Deze pagina is gebouwd op 11/09/2022 09:27:35 met de export van 11/09/2022 09:10:25