Paragrafen

Paragraaf Lokale heffingen

ALGEMEEN
De paragraaf lokale heffingen bevat, overeenkomstig het BBV een overzicht van het beleid inzake de lokale heffingen, de relevante ontwikkelingen die van invloed zijn op de tarieven en een verantwoording over de mate van kostendekkendheid van tarieven inclusief de uitgangspunten die daarbij zijn gehanteerd. Daarnaast wordt een overzicht op hoofdlijnen gepresenteerd van de diverse heffingen, de lokale lastendruk en een beschrijving van het kwijtscheldingsbeleid. In de Gemeentewet en een aantal bijzondere wetten is geregeld welke heffingen (belastingen en retributies) een gemeente mag opleggen. De gemeenteraad bepaalt de hoogte van het tarief en welke van die heffingen ook daadwerkelijk worden geheven.

BELASTINGEN
De Gemeentewet geeft een limitatieve opsomming van de belastingen die een gemeente mag heffen. Tegenover een belasting staat geen rechtstreekse individuele tegenprestatie van de overheid. De opbrengsten dienen als algemeen dekkingsmiddel. Onze gemeente heft de volgende belastingen: onroerendezaakbelastingen (OZB) en precariobelasting. De gemeente Hillegom maakt geen gebruik van de wettelijke mogelijkheden om hondenbelasting, parkeerbelasting, forensenbelasting, BIZ-bijdrage en toeristenbelasting (of verblijfsbelastingen) te heffen.

RECHTEN
Rechten zijn betalingen voor een geleverde of een bewezen dienst. Hiervan zijn de tarieven in principe volledig kostendekkend. Het is niet toegestaan een meer dan kostendekkend tarief te hanteren. In Hillegom worden afvalstoffenheffing, rioolheffing, leges en marktgeld als rechten geheven.

In de raadsvergadering van december 2022 worden de belastingverordeningen 2023 voor de bijstelling van de tarieven voorgelegd.

ONTWIKKELINGEN/ACTUALITEIT
Belastinghervormingen
In het kader van de nieuwe financieringssystematiek voor het Gemeentefonds vanaf 2026 wordt door de minister van BZK en de staatssecretaris van Financiën gekeken naar de mogelijkheid voor een groter eigen belastinggebied. De vervolgstappen om te komen tot belastinghervormingen en groter eigen gemeentelijk belastinggebied worden afgewacht.  

Financiële uitgangspunten

  • Overeenkomstig de Kadernota 2023 wordt voor belastingen en retributies rekening gehouden met een inflatiepercentage van 3,7 %. Voor de heffingen geldt dat een compensatie alleen aan de orde is, als deze binnen de grenzen van kostendekkendheid blijft. Voor de retributies geldt dat het uitgangspunt de 100 % kostendekkendheid is.
  • Bij de berekening van de overhead wordt de maximale toegestane opslag berekend. De overhead bestaat uit de kosten voor piofach (personeel, informatievoorziening, organisatie, financiën, automatisering, communicatie en huisvesting). De direct toe te rekenen kosten worden verantwoord op de taakvelden.

Kostendekkendheid
Voor het bepalen van de kostendekkendheid mogen extra comptabel de volgende zaken worden meegerekend:

a.   De directe lasten van personeel HLTsamen zijn verantwoord op het taakveld en zijn gebaseerd op de geraamde lasten uit de begroting van HLTsamen. De overhead, de kosten voor leidinggevend personeel, informatievoorziening, organisatie, financiën, automatisering, communicatie en huisvesting (piofach), zijn gerelateerd aan de totale lasten van de bedrijfsvoering (zie het onderdeel Overhead bij de Algemene dekkingsmiddelen.

b.   De lasten in het prestatieveld zijn exclusief BTW. Omdat het BTW–compensatiefonds (bcf) wordt gevoed uit het Gemeentefonds, is toerekening van de BTW geoorloofd.

c.   Bij de berekening van de baten wordt een derde van de kosten van het prestatieveld Straatreiniging toegerekend aan de heffing afvalstoffenheffing en het rioolrecht. De kosten van straatreiniging worden mede gemaakt om het zwerfvuil te verminderen en om verstoppingen in het rioolstelsel te voorkomen.
d.   Het is geoorloofd om het bedrag aan kwijtscheldingen te compenseren in het tarief.
e.   De kosten, gemaakt voor inning en invordering door de gemeenschappelijke regeling Cocensus mogen worden toegerekend aan de rechten. Deze zijn gerelateerd aan de kostentoerekening van Cocensus.

Overzicht lokale heffingen
In het volgende overzicht worden de opbrengsten van de lokale heffingen weergegeven.

Lokale heffingen

Realisatie
2020

Realisatie
2021

Begroting
2022

Begroting 2023

Onroerende zaakbelasting

4.133

4.416

4.881

5.096

Precariobelasting

1.995

2.018

16

11

Overige baten (dwangbevelen)

28

20

32

32

Totaal niet bestedingsgebonden

6.156

6.453

4.929

5.139

Afvalstoffen- en reinigingsheffingen

2.664

3.074

3.188

3.558

Rioolheffing

2.323

2.371

2.524

2.474

Secretarieleges

235

271

313

316

Bouwleges

502

585

510

400

Begrafenisrechten

64

151

84

81

Rechten en Marktgelden

12

11

13

13

Totaal gebonden aan bestedingen

5.801

6.462

6.633

6.842

Totaal

11.957

12.915

11.562

11.981

WET WAARDERING ONROERENDE ZAKEN (WOZ)

De vastgestelde WOZ-waarde vormt de grondslag voor de onroerendezaakbelastingen (OZB), de Waterschapsomslag gebouwd (geheven bij woning- of bedrijfspandbezitters in het gebied van het waterschap) en het huurwaardeforfait voor de inkomstenbelasting. De WOZ-administratie is een basisregistratie. De waarden worden op grond van de WOZ jaarlijks herzien. De Waarderingskamer schat de marktontwikkeling voor woningen op een stijging van 13,5 procent. Voor niet-woningen wordt de waardeontwikkeling geschat op een stijging van 1 procent.

ONROEREND ZAAKBELASTINGEN

De tarieven van de OZB worden gebaseerd op de WOZ-waarde en de geraamde opbrengsten in de begroting. De aanslag OZB wordt berekend over de waarde bepaling per 1 januari 2022. De marktontwikkeling wordt gevolgd door Cocensus. Bij het bepalen van de tarieven wordt rekening gehouden met de ontwikkeling van de WOZ-waarde. De geraamde leegstand bij niet-woningen is over beide heffingen verdeeld, zodat de prikkel tot verhuren mede bij de eigenaren is ondergebracht. De opbrengsten van de OZB voor zowel woningen als niet-woningen (eigenaren en gebruikers) zijn verhoogd met het inflatiepercentage van 3,7 procent.  

De ontwikkeling van de onroerendezaakbelasting tarieven van de afgelopen jaren waren:

% van de WOZ-waarde

% van de WOZ-waarde

2020

2021

2022

Woningen

Eigenaar

0,0989%

0,0962%

0,1033%

Niet-woningen

Eigenaar

0,2221%

0,2366%

0,2223%

Niet-woningen

Gebruiker

0,1344%

0,1434%

0,1317%

Bij de vaststelling van de OZB-verordening, medio december, wordt de laatste prognose van de WOZ-waarde per 1 januari 2022 bepaald om zodoende een juist percentage van de heffingsmaatstaf te kunnen vaststellen en de geraamde opbrengsten, inclusief de uitgangspunten te garanderen.

PRECARIOBELASTING

Precariobelasting wordt geheven voor het innemen of gebruiken van openbare grond. De tarieven zijn verhoogd met het vastgestelde inflatiecijfer 3,7%.

OVERIGE BATEN

Bij de inning van de achterstallige belastingen en rechten worden wettelijke aanmanings- en dwangbevelkosten in rekening gebracht.

REINIGINGSHEFFINGEN

Reinigingsheffingen bestaan uit de afvalstoffenheffing voor huisgezinnen en overige reinigingsrechten. De overige reinigingsrechten heffingen worden betaald voor het inzamelen en verwerken van afvalstoffen op de gemeentewerkplaats. De afvalstoffenheffing geldt voor huishoudens. Door de stijgende kosten van verwerking van het afval, verwijderen bijzettingen bij milieuparkjes en achterblijven van inkomsten van restfracties is het tarief verhoogd om te komen tot 100% dekkingspercentage.

2021

2022

2023

Meer-persoons

Één- persoons

Meer-persoons

Één-persoon

Meer-persoons

Één-persoon

Vast tarief

€ 330,00

€ 300,00

€ 335,00

€ 305,00

€ 355,00

€ 325,00

Het vernieuwde BBV schrijft voor dat er een duidelijk overzicht is van de kostendekking. Hieronder geven we inzicht in de kostendekking van de afvalkosten.

(Bedragen x € 1.000)

Berekening kostendekking afval

Taakveld

Omschrijving

2021

2022

2023

Afval

Kosten van taakveld

2.371

2.667

2.900

Baten van taakveld

258

444

373

Netto kosten

2.112

2.223

2.527

Toe te rekenen kosten

a.

Overhead

124

124

124

b.

BTW

554

575

620

c.

Afvoeren veegafval

165

100

106

d.

Kwijtschelding

104

93

110

e.

Perceptiekosten

105

73

70

Totale kosten

3.164

3.188

3.558

Opbrengsten heffingen

3.070

3.188

3.558

Kostendekkingspercentage

97%

100%

100%

RIOOLHEFFING

De rioolheffing wordt geheven ter bestrijding van de kosten van de gemeentelijke watertaken (afvalwater, hemelwater en grondwater). De opbrengst van de rioolheffing is gebaseerd op 100 % dekking van de kosten. De kosten zijn aangepast aan het nieuwe GRP.

De grondslag bij woningen is gesplitst in één- en meerpersoonshuishoudens en bij niet-woningen het waterverbruik te hanteren als grondslag, verdeeld in acht schalen. Met alle (minimale) wijzigingen en de genoemde uitgangspunten is de rioolheffing 100 % dekkend en zijn de tarieven berekend op:

Woningen

2021

2022

2023

2 of meer persoonshuishoudens

€ 233,60

€ 244,60

€ 235,00

1 persoonshuishoudens

€ 204,60

€ 215,00

€ 206,00

Niet-woningen

2021

2022

2023

<100

€ 204,60

€ 215,00

€ 206,00

100-250

€ 249,60

€ 260,00

€ 251,00

250-500

€ 321,60

€ 332,00

€ 323,00

500-1000

€ 456,60

€ 467,00

€ 458,00

1000-2000

€ 726,60

€ 737,00

€ 728,00

2000-4000

€ 1.266,60

€ 1.277,00

€ 1.268,00

4000-6000

€ 1.986,60

€ 1.997,00

€ 1.988,00

>6000

€ 3.786,60

€ 3.797,00

€ 3.788,00

Garages/trafo's

€ 50,00

€ 50,00

€ 50,00

Het vernieuwde BBV schrijft voor dat er een duidelijk overzicht is van de kostendekking. Hieronder geven we inzicht in de kostendekking van de rioolkosten.

(Bedragen x € 1.000)

Berekening kostendekking Riolering

Taakveld

Omschrijving

2021

2022

2023

Riolering

Kosten van het taakveld

1.639

1.716

1.663

Baten van het taakveld

24

0

0

Netto kosten

1.614

1.716

1.663

Toe te rekenen kosten

a.

Overhead

197

208

213

b.

BTW

222

366

356

c.

Afvoeren veegafval

165

100

106

d.

Kwijtschelding

73

78

80

e.

Perceptiekosten

101

56

56

Totale kosten

2.371

2.524

2.474

Opbrengsten heffingen

2.371

2.524

2.474

Kostendekkingspercentage

100%

100%

100%

LEGES BURGERZAKEN
In overeenstemming met de beleidsuitgangspunten zijn de leges waar nodig verhoogd met 3,7 %. Hieronder geven we inzicht in de kostendekking van de leges.

(Bedragen x € 1.000)

Berekening kostendekkendheid leges burgerzaken

Taakveld

Omschrijving

2021

2022

2023

Burgerzaken

Kosten van taakveld

676

550

631

Baten van taakvelden

0

0

0

Netto kosten

676

550

631

Toe te rekenen kosten

a.

Overhead

81

67

76

b.

BTW

125

97

125

Totale kosten

882

714

832

Opbrengsten leges

271

313

316

Kostendekkendheidspercentage

21%

44%

38%

Toelichting
Onder de leges vallen de kosten van burgerlijke stand, reisdocumenten, rijbewijzen en vergunningverlening APV.

LEGES BOUW
In overeenstemming met de beleidsuitgangspunten zijn de leges waar nodig verhoogd met 3,7 %. De legesverordening wordt aangepast aan de nieuwe Omgevingswet bij inwerkingtreding. Hieronder geven we inzicht in de kostendekking van de bouwleges.

(Bedragen x € 1.000)

Berekening kostendekking Wonen en bouwen

Taakveld

Omschrijving

2021

2022

2023

Bouw en wonen

Kosten van taakvelden

552

266

313

Baten van taakvelden

0

0

0

Netto kosten

552

266

313

Toe te rekenen kosten

a.

Overhead

66

56

66

b.

BTW

116

32

38

Totale kosten

734

354

416

Opbrengsten heffingen

585

350

400

Kostendekkingspercentage

80%

99%

96%

Toelichting
De omgevingsvergunningen zijn ondergebracht bij de taakvelden Dienstverlening. Handhaving is geen onderdeel van de kostendekkendheid, dit is wettelijk vastgelegd. De opbrengsten heffingen zijn de leges voor omgevingsvergunningen en welzijnstoetsing en zijn de reguliere opbrengsten.

GRAFRECHTEN

In overeenstemming met de beleidsuitgangspunten zijn de rechten verhoogd met 3,7 %. Hieronder geven we inzicht in de kostendekking van de grafrechten.

(Bedragen x € 1.000)

Berekening kostendekking grafrechten

Taakveld

Omschrijving

2021

2022

2023

Begraafpl.

Kosten van taakveld

169

83

71

Baten van taakveld

3

3

3

Netto kosten

167

80

68

Toe te rekenen kosten

a.

Overhead

20

10

9

b.

BTW

31

18

15

e.

Perceptiekosten

1

3

Totale kosten

218

109

96

Opbrengsten heffingen

151

84

81

Kostendekkingspercentage

69%

77%

85%

Toelichting
De kosten en baten zijn verantwoord in het taakveld begraafplaatsen en crematoria.

MARKTGELDEN

In overeenstemming met de beleidsuitgangspunten zijn de leges verhoogd met 3,7 %. Hieronder geven we inzicht in de kostendekking van de marktgelden.

(Bedragen x € 1.000)

Berekening kostendekking

Taakveld

Omschrijving

2021

2022

2023

Markt

Kosten van taakveld

26

22

28

Baten van taakveld

0

0

0

Netto kosten

26

22

28

Toe te rekenen kosten

a.

Overhead

21

3

4

b.

BTW

6

5

6

e.

Perceptiekosten

1

1

Totale kosten

35

30

38

Opbrengsten heffingen

11

13

13

Kostendekkingspercentage

31%

42%

34%

Toelichting
Taakveld Economie en bedrijvigheid, onderdeel straatmarkten.

KWIJTSCHELDINGEN

Aan degenen die niet in staat zijn om de een belastingaanslag te betalen, kan (op grond van de Invorderingswet 1990) gehele of gedeeltelijke kwijtschelding worden verleend. De ministeriële Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 geeft regels over de uitvoering. Deze regeling geldt ook voor de gemeentelijke heffingen (art. 255 Gemeentewet). De gemeenteraad heeft een beperkt aantal keuzen waaronder de criteria voor de kosten van bestaan. De kwijtscheldingsnorm is bepaald op 100 % van de geldende bijstandsnorm en wordt jaarlijks met de belastingverordeningen bevestigd. Kwijtschelding kan worden verleend voor de OZB, de rioolheffing en de afvalstoffenheffing.

Waar mogelijk wordt een automatische toets voor kwijtschelding uitgevoerd. Van mensen die in een jaar kwijtschelding hebben gekregen wordt het volgend jaar getoetst of de inkomens- en vermogenssituatie is gewijzigd. Bij gelijkblijvende omstandigheden wordt dan automatisch kwijtschelding verleend.

Toegekende en ingeschatte kwijtscheldingen lokale heffingen

Werkelijk 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Kwijtscheldingen rioolheffing

 €     72.542

 €     77.500

 €      80.000

Kwijtscheldingen afvalstoffenheffing

 €     103.900

 €    92.500

 €      110.000

Kwijtscheldingen OZB

 €         92

 €          0

 €           0

Totaal kwijtscheldingen

 €    176.534

 €    170.000

 €     190.000

WOONLASTEN

Onder de gemeentelijke woonlasten verstaan we het gemiddelde bedrag dat een huishouden in een bepaalde gemeente betaalt aan OZB, rioolheffing en afvalstoffenheffing.

WOONLASTEN REGIO 2022
In het volgende overzicht staan de woonlasten van Hillegom en een aantal regio- en omliggende gemeenten van het afgelopen begrotingsjaar. De OZB is gebaseerd op de gemiddelde waarde van een woning per gemeente en een meerpersoonshuishouden.

Gemeente

OZB woningen

OZB niet woningen 

Reinigings-heffing

Rioolheffing

Woonlasten huurder (afval en riool) 

Woonlasten eigenaar OZB riool en afval

Teylingen

0,0863%

0,3623%

€ 213

€ 162

€ 375

€ 782

Haarlemmermeer

0,0739%

0,5945%

€ 382

€ 138

€ 520

€ 851

Katwijk

0,0959%

0,5574%

€ 348

€ 137

€ 485

€ 884

Hillegom

0,1003%

0,3540%

€ 335

€ 244

€ 579

€ 988

Lisse

0,1098%

0,4856%

€ 408

€ 192

€ 600

€ 1.059

Noordwijk

0,1009%

0,3372%

€ 389

€ 192

€ 581

€ 1.097

Heemstede

0,0675%

0,4045%

€ 396

€ 247

€ 643

€ 1.142

Leiden

0,1164%

1,0826%

€ 424

€ 212

€ 636

€ 1.172

Oegstgeest

0,1022%

0,5365%

€ 437

€ 223

€ 660

€ 1.244

Bloemendaal

0,1035%

0,6342%

€ 435

€ 281

€ 716

€ 1.736

Verwachte woonlasten 2023 Hillegom

€ 355

€ 235

€ 590

€ 999

Bron: Coelo.nl

TABEL KENGETALLEN WOONLASTEN
Overeenkomstig regelgeving (BBV) is verplichte tabel belastingcapaciteit opgenomen.

Deze pagina is gebouwd op 11/09/2022 09:27:35 met de export van 11/09/2022 09:10:25