Programma 1 Samenleven

Zorg voor elkaar

Onze inwoners ondersteunen elkaar en zetten zich in voor leefbare wijken
We zien het belang van de gezamenlijke betrokkenheid van onze inwoners, die elkaar helpen en steunen waar nodig. Dit gaat vooraf aan steun en hulp van de gemeente. Zo versterken we de veerkracht, leefbaarheid en veiligheid van ons dorp en samenleving. Dit is de kracht van Hillegom, die gelukkig een lange traditie kent van omkijken naar elkaar. We hebben oog voor de inspanningen van vrijwilligers en mantelzorgers die zich soms overbelast voelen en inwoners die zich eenzaam voelen. We streven naar een gevoel van veiligheid en samenhorigheid voor al onze inwoners, zodat iedereen zich uitgenodigd voelt om mee te doen, elkaar te ontmoeten en te helpen; van jong tot oud!

Trends en ontwikkelingen

Eenzaamheid
De gemeente heeft zich aangesloten bij de landelijke aanpak tegen eenzaamheid. Deze is verlengd en loopt ook komende jaren door. De coronapandemie heeft bij verschillende groepen, waaronder jongeren, impact gehad op de mate waarin zij eenzaamheid ervaren.  

Mantelzorg

Er komt steeds meer druk op mantelzorgers door het beleid dat gericht is op langer zelfstandig thuis wonen en zelfredzaamheid en door ontwikkelingen als vergrijzing en groeiend personeelstekort in de zorg.  

Vrijwilligers
Door de coronapandemie zijn er veranderingen in hoe mensen aankijken tegen vrijwilligerswerk. Mensen overwegen of ze nog vrijwilligerswerk willen blijven doen en er komen nieuwe vrijwilligers bij. Het aantal vrijwilligers met een rugzakje neemt toe. Er is meer animo voor kortdurend en flexibel vrijwilligerswerk.

In de Maatschappelijke agenda Hillegom: Leven Lang Meedoen staan de meerjarige ambities en acties benoemd:

Onze ambitie: wat willen we bereiken?

 • Inwoners zijn (meer) betrokken bij hun buurt en kijken naar elkaar om
 • Jong en oud voelt zich prettig en veilig in de wijk en op straat
 • Minder mensen voelen zich eenzaam
 • De draagkracht en draaglast van mantelzorgers zijn in balans
 • Mantelzorgers en vrijwilligers weten zich gesteund door de gemeente

Inclusie:

 • Inwoners hebben begrip en zijn behulpzaam voor kwetsbare inwoners, zoals mensen met psychische problematiek

Wat gaan we doen?

 • We stellen met ervaringsdeskundigen een praktische inclusieagenda op, waarmee we stap voor stap werken aan een inclusieve samenleving. Daarin is, voor zover gewenst en afhankelijk van prioriteiten, aandacht voor alle opgaven uit deze MAG.
 • We voeren het integraal veiligheidsbeleid uit, voor zowel veilige buurten, als het gevoel van veiligheid van de individuele burger
 • We voeren het actieplan Één tegen eenzaamheid uit
 • We waarderen en ondersteunen onze vrijwilligers en mantelzorgers
 • We moedigen buurtinitiatieven aan, bijvoorbeeld met onze contactfunctionarissen en de wijkavonden
 • We bouwen verder aan een integrale toegang met de uitgangspunten van 1Gezin/1Plan, onder andere voor goede informatie
 • We werken aan een fysieke inrichting die uitnodigt tot ontmoeten

Activiteiten in 2023

Ambitie: Inwoners zijn (meer) betrokken bij hun buurt en kijken naar elkaar om

Activiteit

Activiteit omschrijving

A1

We faciliteren en stimuleren buurtwerk, gericht op elkaar kennen en naar elkaar omzien.

A2

We moedigen buurtinitiatieven aan, bijvoorbeeld met onze contactfunctionarissen en wijkavonden.

Ambitie: Jong en oud voelt zich prettig en veilig in de wijk en op straat
Voor deze ambitie werken we samen met OOV.

Activiteit

Activiteit omschrijving

B1

We zetten outreachend jongerenwerk in.

B2

We zetten de ervaringen uit het uitvoeringsprogramma maatschappelijke zorg ‘Omzien naar elkaar’ in om de leefbaarheid en veiligheid te verbeteren.

Ambitie: Minder mensen voelen zich eenzaam

Activiteit

Activiteit omschrijving

C1

We voeren het plan lokale aanpak eenzaamheid uit in samenwerking met maatschappelijke partners en werken aan de doorontwikkeling van de aanpak van eenzaamheid.

C2

We onderzoeken, faciliteren en stimuleren mogelijkheden voor laagdrempelige ontmoeting.

Ambitie: De draagkracht en draaglast van mantelzorgers zijn in balans

Activiteit

Activiteit omschrijving

D1

We ondersteunen mantelzorgers met informatie en advies, begeleiding en hulp op maat via de Adempauzeregeling.

D2

We werken samen met het zorgkantoor, zorgorganisaties en andere gemeenten om de mogelijkheden voor respijtzorg verder te verbeteren.

D3

We bevorderen signalering, doorverwijzing en aandacht voor mantelzorgers bij maatschappelijke partners.

Ambitie: Mantelzorgers en vrijwilligers weten zich gesteund door de gemeente

Activiteit

Activiteit omschrijving

E1

We waarderen mantelzorgers met het mantelzorgcompliment.

E2

We werken aan een actieve participatie van mantelzorgers bij de beleidscyclus.

E3

 We waarderen vrijwilligers door het uitreiken van vrijwilligersprijzen.

E4

We zorgen voor begeleiding naar vrijwilligerswerk en ondersteunen vrijwilligersorganisaties. We verbinden vraag en aanbod.

SAMENWERKINGSPARTNERS

Verbonden partijen

Overige samenwerkingspartners

ISD Bollenstreek
GR KDB (Provalu)
HECHT Hollands Midden (GGD)
Holland Rijnland
Regionaal Bureau Leerplicht (onderdeel van Holland Rijnland)

WelzijnsKompas
WelzijnsKwartier
Huisartsen
Instanties Maatschappelijke Zorg
Maatschappelijke organisaties

Deze pagina is gebouwd op 11/09/2022 09:27:35 met de export van 11/09/2022 09:10:25