Programma 1 Samenleven

Talentontwikkeling

Inwoners kunnen zich hun leven lang blijven ontwikkelen

Lezen, schrijven, rekenen en digitale vaardigheden zijn basisvoorwaarden om te kunnen functioneren in de samenleving en op de arbeidsmarkt. Om mee te kunnen doen en om jezelf te kunnen ontwikkelen. Jezelf ontwikkelen is belangrijk voor veerkracht, zingeving en het gevoel van eigenwaarde en identiteit. Iedereen heeft talenten en eigen kracht. We willen ruimte geven dit te ontdekken en te ontwikkelen. Culturele instellingen zoals de bibliotheek
Bibliotheek en sport zijn daarvoor krachtige middelen, van jong tot oud. Daarmee bevorderen we ook ontmoetingen en dus sociale cohesie. Cultuur is de zuurstof van onze samenleving, zonder kunst en cultuur verstikt zij. Cultuur kan ons verbinden, raken, veranderen en verwonderen.

Trends en ontwikkelingen

In 2021 is bij de Bibliotheek Zuid-Kennemerland een Informatiepunt Digitale Overheid (IDO) geopend. Het IDO werd tot en met 2022 gesubsidieerd door de Koninklijke Bibliotheek (KB). De Tweede Kamer heeft ingestemd met de herziening van de Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer. Hiermee zijn de Informatiepunten Digitale Overheid (IDO) verankerd in de wet. Het voornemen is om voortzetting van deze subsidie op zijn vroegst per 1 januari 2023 via gemeentes aan bibliotheken te laten uitkeren. Hiervoor wordt een specifieke uitkering (SPUK) opgesteld. Het precieze moment waarop de gemeente Hillegom de subsidietaak overneemt van de KB is nog niet bekend. De KB houdt er rekening mee dat zij in 2023 nog geheel of gedeeltelijk de uitkering voor haar rekening zal nemen,.

In de Maatschappelijke agenda Hillegom: Leven Lang Meedoen staan de meerjarige ambities en acties benoemd:

Onze ambitie: wat willen we bereiken?

  • Talenten van inwoners worden meer benut
  • Iedereen kan lezen, schrijven, rekenen, met geld en computers omgaan
  • Iedereen, jong en oud, krijgt kansen en wordt gestimuleerd tot een zinvolle vrijetijdsbesteding
  • Meer kinderen en volwassenen kunnen kennismaken met diverse vormen van expressie en culturele uitingen
  • Er zijn in de buurten voldoende gelegenheden om elkaar te ontmoeten, te bewegen en voor cultuurparticipatie: kleinschalig, laagdrempelig, toegankelijk en betaalbaar

Inclusie:

  • Iedereen kan gebruik maken van (culturele) voorzieningen; ook inwoners die moeite hebben mee te doen aan de samenleving bijvoorbeeld door een laag inkomen of een beperking

Wat gaan we doen?

  • We voeren de acties van de pijler Talentontwikkeling uit, als belangrijk middel voor de andere opgaven uit de MAG zoals bijvoorbeeld vitaliteit, zorg voor elkaar, opgroeien en thuis wonen
  • We voeren de acties uit het regionale convenant Bondgenootschap voor Geletterdheid uit
  • De inburgeringstrajecten bieden aandacht voor taal en cultuur
  • We voeren het onderwijskansenbeleid uit

WAT GAAN WIJ DAARVOOR DOEN

Ambitie: Talenten van inwoners worden meer benut.

Activiteit

Activiteit omschrijving

A1

Met onze partners werken we ambities uit om te komen tot een leven lang ontwikkeling en persoonlijke ontplooiing. Wij stimuleren verbindingen van de cultuursector met zorg, welzijn, onderwijs en het bedrijfsleven.

Ambitie Iedereen kan lezen, schrijven, rekenen, met geld en computers omgaan.

Activiteit

Activiteit omschrijving

B1

We voeren de acties uit het regionale convenant Bondgenootschap voor Geletterdheid uit.

Ambitie: Iedereen, jong en oud, krijgt kansen en wordt gestimuleerd tot een zinvolle vrijetijdsbesteding.

Activiteit

Activiteit omschrijving

C1

Deelnemen basisscholen aan Programma Cultuureducatie met Kwaliteit 2021-2024 en Verwonder om de Hoek.

C2

In het multifunctionele (jongeren)centrum Nexus wordt aan jongeren een veilige plek geboden om elkaar te ontmoeten en actief deel te nemen aan activiteiten. Jongeren worden gestimuleerd om op basis van interesses en talenten een bijdrage te leven aan de samenleving

Ambitie: Iedereen kan kennismaken met diverse vormen van expressie en culturele uitingen.

Activiteit

Activiteit omschrijving

D1

Cultuurparticipatie bevorderen door: Cultureel Café, diverse culturele evenementen, Stichting CultuurBeleving Hillegom, Hillegoms Muziekfeest, Harddraverijvereniging.

D2

Plaatsen van beeldende kunst in de buitenruimte.

SAMENWERKINGSPARTNERS

Verbonden partijen

Overige samenwerkingspartners

ISD Bollenstreek
GR KDB (Provalu)
HECHT Hollands Midden (GGD)
Holland Rijnland
Regionaal Bureau Leerplicht (onderdeel van Holland Rijnland)

Onderwijs
Bibliotheek
Voor ieder 1
Samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs
Schoolbesturen
Kinderopvangorganisaties

Deze pagina is gebouwd op 11/09/2022 09:27:35 met de export van 11/09/2022 09:10:25