Programma 1 Samenleven

Vitaliteit

Onze inwoners hebben gelijke kansen op een goede gezondheid van –9 maanden tot 100+
Gezondheid zien we als het als het vermogen om met de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven om te gaan en zoveel mogelijk eigen regie te voeren. Daarvoor is een gezonde leefstijl nodig; lichamelijk, mentaal en sociaal. Dat is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Daarom willen we dit stimuleren. We willen dat alle inwoners gelijke kansen hebben op gezondheid, van jong tot oud. Een gezonde leefstijl is al op jonge leeftijd belangrijk, daar willen we een goede basis leggen. We hebben oog voor kwetsbare inwoners; door ouder worden, een beperking, uitsluiting of tegenslag in het leven. We stimuleren vooral beschermende en gezondheidsbevorderende factoren; zowel bij onze bewoners als hun omgeving. Daarnaast hebben we aandacht voor risico’s en onderliggende problemen op sociaal en maatschappelijk vlak. We kiezen vitaliteit als eerste opgave omdat het de basis is voor de volgende opgaven en aansluit bij onze visie over meedoen en de kracht van onze inwoners.

Trends en ontwikkelingen

Breder inzetten op vitaliteit
Voortzetten ondersteuning programma Healthy Hillegom – maak de gezonde keuze.
Uitbreiden van het netwerk.
De gezondheidsbeweging Healthy Hillegom kan alleen succesvol worden als we samenwerken met lokale partners. We zijn ervan overtuigd dat alle bedrijven, organisaties, scholen, (sport)verenigingen, horeca en supermarkten een bijdrage kunnen leveren.
Of je stappen onderneemt voor de vitaliteit van je werknemers, een gezond gerecht op de kaart van je restaurant zet, de (sport)vereniging rookvrij maakt alle kleine stapjes zorgen ervoor dat er meer gezonde keuzes te vinden zijn in Hillegom.

Meer focus op preventie
Regionale samenwerking op het integreren van de lokale preventie akkoorden.
Samenwerking bevorderen met de maatschappelijke eerste lijn zoals huisartsenpraktijken, wijkteams (en andere lokale teams), Centra voor Jeugd en Gezin, etc.

Data-gedreven
De Gemeentezorgspiegel biedt de mogelijkheid om alle informatie over zorggebruik bij elkaar te brengen.

Afname beweging stijgende zorgkosten
Door corona is er een afname geweest in beweging. Mede hierdoor is er in toenemende mate bewegingsarmoede en stijgen de zorgkosten.

Sportieve routes
Sporten en bewegen in de openbare ruimte.

Maatschappelijke accommodaties
Indien er aanpassingen, verbeteringen of uitbreiding van maatschappelijke accommodaties waarbij de gemeente economisch eigenaar is, kan dit additionele kosten met zich meebrengen. Naarmate de termijn tussen planvorming, besluitvorming, opdrachtverstrekking en uitvoering zich langer uitstrekt, de kans op eventuele prijseffecten toenemen.  

Routekaart verduurzaming sport
Landelijke inzet

In de Maatschappelijke agenda Hillegom: Leven Lang Meedoen staan de meerjarige ambities en acties benoemd:

Onze ambitie: wat willen we bereiken?

 • De gezonde keuze moet de makkelijke keuze worden. We willen een fysieke en sociale omgeving die uitnodigt tot gezond gedrag, zodat:
  • Meer kinderen en volwassenen sporten, bewegen en spelen en voldoen aan de beweegrichtlijnen
  • De rookvrije generatie en omgeving dichterbij komen
  • Het aandeel mensen dat een gezond gewicht heeft, gelijk blijft of groeit
  • Meer inwoners gaan verstandig om met alcohol en drugs
  • Meer inwoners kiezen voor gezonde voeding
 • Onze inwoners worden gezonder ouder, zowel fysiek als mentaal, en hebben meer gezonde levensjaren door levenslang investeren in een positieve en gezonde leefstijl

Inclusie:

 • Inclusief sporten en bewegen wordt meer vanzelfsprekend voor mensen met een beperking en kwetsbare inwoners

Wat gaan we doen?

 • We voeren acties uit de nota sportbeleid en het Lokaal sportakkoord uit, dit draagt ook bij aan de andere opgaven, bijvoorbeeld aan talentontwikkeling, zorg voor elkaar, opgroeien en thuis wonen
 • Wij maken verbindingen tussen sport bewegen en inwoners, jong en oud, die gebruik maken van ondersteuning
 • In de omgevingsvisie formuleren we onze doelen voor een gezonde fysieke leefomgeving; voldoende ruimte voor sport en bewegen, zowel door accommodaties als een openbare ruimte die uitnodigt tot bewegen
 • We voeren de acties uit het speelruimtebeleid uit
 • Met partners werken we ambities uit voor een gezonde fysieke en sociale omgeving in praktische plannen, vanuit de benadering van positieve gezondheid
 • In overleg met de welzijn, eerstelijnzorg, welzijn, jeugdgezondheidszorg en ons loket creëren we een goede verwijsstructuur met de benadering van positieve gezondheid als leidraad

WAT GAAN WIJ DAARVOOR DOEN

Ambitie: De gezonde keuze moet de makkelijke keuze worden. We willen een fysieke en sociale omgeving die uitnodigt tot gezond gedrag.

Activiteit

Activiteit omschrijving

A1

De brede maatschappelijke agenda sluit aan bij de begrippen ‘brede welvaart’ en ‘positieve gezondheid’ en staat voor een opgavegerichte en integrale aanpak.

A2

“Iedereen doet mee” – stimuleren wij door burgerinitiatieven te ondersteunen, waar daar ruimte voor is.

A3

Het huidige voorzieningenniveau in Hillegom willen we op peil houden, aansluitend op de behoeften van onze inwoners.

A4

Met onze partners dragen we bij aan de uitvoering van het leefstijlakkoord ‘Healthy Hillegom’.

A5

Het monitoren, sturen en rapporteren van de taken die zijn belegd bij de verschillende (uitvoerings) partners.

Ambitie: Onze inwoners worden gezond ouder, zowel fysiek als mentaal, en hebben meer gezonde levensjaren door levenslang investeren in een positieve en gezonde leefstijl

Activiteit

Activiteit omschrijving

B1

In de omgevingsvisie formuleren we onze doelen voor een gezonde leefomgeving, voldoende ruimte voor sport en beweging. Door zowel accommodaties als buitenruimte uitdagend te maken wat uitnodigt tot bewegen.

B2

We stimuleren bij het ontwikkelen van sportvoorzieningen het multifunctionele gebruik.

B3

We gaan door met het ondersteunen en het uitrollen van “de sportieve routes” in de openbare ruimte. Hierbij betrekken wij de buurtsportcoaches, binnen het programma Healthy Hillegom.

B4

We geven uitvoering aan het sport- en beweegbeleid. We voeren acties uit de nota sportbeleid en het lokaal sportbeleid uit. Dit draagt integraal ook bij aan diversen andere pijlers waaronder: Talentontwikkeling, Zorg voor Elkaar, opgroeien en thuis wonen.

SAMENWERKINGSPARTNERS

Verbonden partijen

Overige samenwerkingspartners

ISD Bollenstreek
GR KDB (Provalu)
HECHT Hollands Midden (GGD)
Holland Rijnland
Regionaal Bureau Leerplicht (onderdeel van Holland Rijnland)

Sportsupport
Sportfondsen Hillegom
Stichting De Zanderij
Sportaanbieders
Sportservice Zuid-Holland

Deze pagina is gebouwd op 11/09/2022 09:27:35 met de export van 11/09/2022 09:10:25