Programma 1 Samenleven

Hulp bij meedoen

Onze inwoners zijn in staat zichzelf te redden en kunnen daarbij rekenen op hulp als ze dat nodig hebben
Dit is onze laatste opgave van de maatschappelijke agenda. We hebben uitgelegd dat de gemeente (pas) ondersteunt als dat nodig is, daarover gaat deze laatste opgave. Als kwetsbare inwoners met eigen kracht of hulp van hun familie en netwerk er niet uitkomen, bieden we natuurlijk hulp en steun. Werk en inkomen, steun bij opgroeien kwamen eerder al aan bod. Deze laatste opgave gaat over de weg vinden naar hulp en een integrale toegang. Die weg moet laagdrempelig, duidelijk en snel zijn. Eenvoudige vragen moeten snel en simpel worden afgehandeld. Bij complexe vragen denken we samen met de inwoner na over wat een passend antwoord is en wie daaraan kan bijdragen. Het is nodig dat (verwijs)systemen goed samen werken zodat onze inwoners niet steeds opnieuw hun verhaal of hulpvraag hoeven te vertellen. De gemeente biedt ondersteuning door algemene en individuele Wmo voorzieningen en werkt samen met gespecialiseerde hulp als dat nodig is. Hulp en ondersteuning is zo licht als mogelijk en zo zwaar als nodig.

Deze opgave heeft relatief veel overlap met opgave 3: Zorg voor elkaar, en opgave 6: Thuis wonen. Ontwikkelingen en activiteiten die bij die opgaven genoemd zijn worden hier niet nog een keer opgenomen, maar dragen wel bij aan onderstaande ambities.

Trends en ontwikkelingen

De organisaties die actief zijn in deze opgave hebben, door de huidige arbeidsmarkt, vaak moeite vacatures te vervullen. Dit vraagt om extra aandacht. Uiteraard is het uitgangspunt om de ambities te gaan realiseren, maar door de krapte op de arbeidsmarkt willen wij wel dit knelpunt signaleren omdat het mogelijk consequenties kan hebben voor de haalbaarheid.

In de Maatschappelijke agenda Hillegom: Leven Lang Meedoen staan de meerjarige ambities en acties benoemd:

Onze ambitie: wat willen we bereiken?

 • Inwoners weten de weg te vinden naar hulp als zij die nodig hebben
 • Inwoners die het nodig hebben krijgen snel en eenvoudig de juiste hulp
 • Inwoners die hulp nodig hebben zijn tevreden over het resultaat van de hulp
 • Huiselijk geweld, kindermishandeling en ouderenmishandeling nemen af

 Inclusie:

 • Mensen met psychische kwetsbaarheid voelen zich welkom en kunnen meedoen en zij krijgen steun, daarmee voorkomen we ook terugval
 • Algemene voorzieningen zijn zo veel mogelijk toegankelijk voor iedereen, dus ook voor mensen met een beperking en kwetsbare inwoners
 • Statushouders en vluchtelingen integreren en krijgen hulp om mee te kunnen doen aan de samenleving

Wat gaan we doen?

 • We onderhouden een actief toegankelijk netwerk van meedenkers en cliëntondersteuning
 • We bouwen verder aan een laagdrempelige integrale toegang
 • We werken aan goede verwijssystemen tussen zorg, welzijn en maatschappelijk werk
 • We gaan verder met het ontwikkelen van algemene en collectieve voorzieningen voor mensen met behoefte aan ondersteuning
 • We werken met goede (afwegings)kaders zodat inwoners niet onnodig of te dure hulp krijgen
 • Bij de inzet van ondersteuning wordt het netwerk betrokken voor een duurzaam resultaat, 1Gezin/1Plan is daar onderdeel van
 • We voeren de regiovisie voor de aanpak en bestrijding van huiselijk geweld en kindermishandeling uit

WAT GAAN WIJ DAARVOOR DOEN

Ambitie: Inwoners weten de weg te vinden naar hulp als zij die nodig hebben

Activiteit

Activiteit omschrijving

A1

We bouwen verder aan een laagdrempelige integrale toegang

A2

In 2023 implementeren we een eerste versie van een digitale sociale kaart. Hierin werken we een paar pijlers van positieve gezondheid uit. De overige pijlers werken we uit bij de doorontwikkeling van de sociale kaart.

Ambitie: Inwoners die het nodig hebben krijgen snel en eenvoudig de juiste hulp

Activiteit

Activiteit omschrijving

B1

We gaan verder met het ontwikkelen van algemene en collectieve voorzieningen voor mensen met behoefte aan ondersteuning

B2

We bouwen verder aan goede (afwegings)kaders zodat inwoners niet onnodig of te dure hulp krijgen.

B3

Bij de inzet van ondersteuning wordt het netwerk betrokken voor een duurzaam resultaat

B4

We onderzoeken of we een deel van het huidige maatwerk naar meer algemene voorzieningen kunnen verschuiven

B5

Bij het maken van het Uitvoeringsprogramma Hulp bij Meedoen overleggen we met samenwerkingspartners en maatschappelijk middenveld over algemene voorzieningen

Ambitie: Inwoners die hulp nodig hebben zijn tevreden over het resultaat van de hulp

Activiteit

Activiteit omschrijving

C1

We (laten) de clienttevredenheid meten

Ambitie: Veilig kunnen leven

Activiteit

Activiteit omschrijving

D1

We voeren de regiovisie voor de aanpak en bestrijding van huiselijk geweld en kindermishandeling uit.

SAMENWERKINGSPARTNERS

Verbonden partijen

Overige samenwerkingspartners

ISD Bollenstreek
GR KDB (Provalu)
HECHT Hollands Midden (GGD)
Holland Rijnland
Regionaal Bureau Leerplicht (onderdeel van Holland Rijnland)

Huisartsen
Onderwijs
Voor ieder 1
Maregroep
Maatschappelijk middenveld
Politie
Instanties Maatschappelijke Zorg
Maatschappelijke organisaties
Samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs

Deze pagina is gebouwd op 11/09/2022 09:27:35 met de export van 11/09/2022 09:10:25