Programma 1 Samenleven

Wat mag het kosten?

Wat mag het kosten?

Bedragen x € 1.000

Lasten

Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2021

2022 na wijziging

2023

2024

2025

2026

Thema 1. Vitaliteit

Sportbeleid en activering

-311

-566

-573

-633

-573

-573

Sportaccommodaties

-902

-761

-739

-747

-742

-741

Volksgezondheid

-1.666

-1.414

-1.441

-1.441

-1.441

-1.441

Totaal 1. Vitaliteit

-2.879

-2.741

-2.753

-2.821

-2.756

-2.755

Thema 2. Talentontwikkeling

Media

-493

-482

-482

-482

-482

-482

Cultureel erfgoed

-43

-67

-69

-69

-69

-69

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

-335

-622

-544

-494

-494

-494

Onderwijshuisvesting

-907

-1.135

-1.385

-1.377

-1.370

-1.368

Openbaar basisonderwijs

-121

-80

-80

-80

-80

-80

Samenkracht en burgerparticipatie

-25

-375

Totaal 2. Talentontwikkeling

-1.924

-2.761

-2.560

-2.502

-2.495

-2.493

Thema 3. Zorg voor elkaar

Samenkracht en burgerparticipatie

-791

-906

-1.065

-1.065

-1.060

-1.060

Totaal 3. Zorg voor elkaar

-791

-906

-1.065

-1.065

-1.060

-1.060

Thema 4. Werk en inkomen

Inkomensregelingen

-6.233

-5.894

-5.375

-5.375

-5.375

-5.375

Begeleide participatie

-1.720

-1.774

-1.835

-1.820

-1.771

-1.759

Arbeidsparticipatie

-258

-336

-354

-374

-394

-409

Totaal 4. Werk en inkomen

-8.211

-8.004

-7.564

-7.569

-7.540

-7.543

Thema 5. Opvoeden en opgroeien

Samenkracht en burgerparticipatie

-663

-686

-687

-687

-687

-687

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

-783

-1.164

-910

-910

-910

-910

Wijkteams

-1.144

-1.169

-1.261

-1.261

-1.261

-1.261

Geëscaleerde zorg 18-

-391

-320

-347

-334

-322

-311

Maatwerkdienstverlening 18-

-4.371

-3.975

-4.334

-4.230

-4.134

-4.134

Totaal 5. Opvoeden en opgroeien

-7.352

-7.314

-7.539

-7.422

-7.314

-7.303

Thema 6. Thuiswonen

Samenkracht en burgerparticipatie

-148

-490

-939

-890

-890

-890

Totaal 6. Thuiswonen

-148

-490

-939

-890

-890

-890

Thema 7. Hulp bij meedoen

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

-345

-356

-363

-363

-363

-363

Maatwerkdienstverlening 18+

-4.697

-4.846

-5.045

-5.016

-4.933

-4.932

Samenkracht en burgerparticipatie

-525

-1.004

-772

-709

-706

-706

Wijkteams

-567

-383

-457

-454

-454

-454

Geëscaleerde zorg 18+

-14

-15

-15

-15

-15

-15

Totaal 7. Hulp bij meedoen

-6.148

-6.604

-6.652

-6.557

-6.471

-6.470

Totaal lasten

-27.453

-28.820

-29.072

-28.826

-28.526

-28.514

Baten

Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2021

2022 na wijziging

2023

2024

2025

2026

Thema 1. Vitaliteit

Sportbeleid en activering

25

Sportaccommodaties

330

336

328

328

328

328

Volksgezondheid

75

20

20

20

20

20

Totaal 1. Vitaliteit

430

356

348

348

348

348

Thema 2. Talentontwikkeling

Media

Cultureel erfgoed

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

Onderwijshuisvesting

243

246

114

114

114

114

Openbaar basisonderwijs

Samenkracht en burgerparticipatie

25

Totaal 2. Talentontwikkeling

268

246

114

114

114

114

Thema 3. Zorg voor elkaar

Samenkracht en burgerparticipatie

Totaal 3. Zorg voor elkaar

Thema 4. Werk en inkomen

Inkomensregelingen

5.253

4.579

3.926

3.926

3.926

3.926

Begeleide participatie

Arbeidsparticipatie

Totaal 4. Werk en inkomen

5.253

4.579

3.926

3.926

3.926

3.926

Thema 5. Opvoeden en opgroeien

Samenkracht en burgerparticipatie

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

131

464

250

250

250

250

Wijkteams

1

Geëscaleerde zorg 18-

Maatwerkdienstverlening 18-

16

-6

Totaal 5. Opvoeden en opgroeien

148

458

250

250

250

250

Thema 6. Thuiswonen

Samenkracht en burgerparticipatie

63

251

723

723

723

723

Totaal 6. Thuiswonen

63

251

723

723

723

723

Thema 7. Hulp bij meedoen

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

Maatwerkdienstverlening 18+

Samenkracht en burgerparticipatie

165

26

26

26

26

Wijkteams

267

Geëscaleerde zorg 18+

Totaal 7. Hulp bij meedoen

267

165

26

26

26

26

Totaal baten

6.429

6.055

5.387

5.387

5.387

5.387

Saldo van baten en lasten

-21.021

-22.766

-23.685

-23.438

-23.138

-23.126

Reserves

Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2021

2022 na wijziging

2023

2024

2025

2026

Toevoegingen reserves

-3

-2.412

0

0

0

0

Onttrekkingen reserves

252

3.493

79

96

96

96

Totaal reserves

249

1.080

79

96

96

96

Saldo na resultaatbestemming

-20.771

-21.684

-23.607

-23.345

-23.046

-23.034

Deze pagina is gebouwd op 11/09/2022 09:27:35 met de export van 11/09/2022 09:10:25