Programma 2 Leefomgeving

Kaderstellende stukken

- Nationale Omgevingsvisie (NOVI) 2050, 2020
- Nationale wetgeving voor de fysieke leefomgeving
- Omgevingsbeleid, -programma en -verordening provincie Zuid-Holland, 2020
- Nationaal Park Hollandse Duinen, 2020
- Wet veiligheidsregio’s
- Regionaal Crisisplan
- Integraal veiligheidsbeleid 2020-2023 Hillegom 'Samen houden we Hillegom veilig'
- Coalitieakkoord Hoogheemraadschap van Rijnland, De blauwe lens, 2021
- Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst West-Holland
- Gemeenschappelijke Regeling Holland Rijnland
- Regionale Omgevingsagenda Holland Rijnland 2040, 2021
- Regionale Energiestrategie (RES 1.0) Holland Rijnland, 2021
- Regionale Strategie Mobiliteit (RSM) Holland Rijnland, 2021
- Lokale Energiestrategie Hillegom 2021 (LES)
- Transitie Visie Warmte 2021 (TVW)
- Regionale Woonagenda Holland Rijnland 2017
- Energieakkoord Holland Rijnland 2017-2025
- Groenprogramma Holland Rijnland, gebiedsprogramma Bloeiende Duin- en Bollenstreek 2016-2020
- Strategische Agenda Ruimte Duin- en Bollenstreek 2040, 2021
- Economische Agenda Duin- en Bollenstreek 2018-2021
- Intergemeentelijke Structuurvisie Greenport Duin- en Bollenstreek2016
-Omgevingsvisie Heerlijk Hillegom, duurzame (proef)tuin van Holland, actualisatie 2021
- Woonprogramma Hillegom 2020-2024
- Prestatieafspraken Wonen Hillegom
- Parapluplan Wonen 2020
- Handhavingsuitvoeringsprogramma Hillegom 2020    
- Handhavingsuitvoeringsprogramma Hillegom 2021           
- Algemene Plaatselijke Verordening Hillegom                       
- Drank- en horecaverordening 2014                                      
- Mobiliteitsplan 2022
- Beleidsplan wegen 2015-2019  
- Bodemfunctieklassenkaart 2020
- Beleid Laadinfrastructuur 2021
- Beleidsplan Openbare Verlichting 2011-2021
- Healthy Hillegom 2020-2023
- Nota Grondbeleid Hillegom 2022-2026
- Erfgoedverordening gemeente Hillegom 2010
- Verordening Erfgoedcommissie Hillegom 2019
- Centrumplannen
- Groenbeleidsplan 2015-2024 Deel A Deel B
- RioolBeheerPlan en BasisRioolPlan 2016-2020
- Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid Hillegom 2018-2022
- Afvalbeleid 2021
- Gemeentelijke afvalstoffenverordening en uitvoeringsbesluit
- Landelijk afvalbeheersplan (LAP2)
- Afvalscheidingsadvies Meerlanden “Op weg naar 65%”
- VANG (Van Afval Naar Grondstof)
- Dienstverleningsovereenkomst met De Meerlanden (niet openbaar)

Deze pagina is gebouwd op 11/09/2022 09:27:35 met de export van 11/09/2022 09:10:25