Programma 2 Leefomgeving

Beleidsindicatoren

Beleidsindicatoren

Indicator

Eenheid

Realisatie
 2020

Realisatie
2021

Begroting
2022

Begroting
2023

NL

Bron

Gemiddelde WOZ waarde

per duizend euro

€ 293

€ 321

€ 321

€ 365

 2021: € 290

CBS

Nieuw gebouwde woningen

Aantal per 1.000 woningen

0,5

10,2

27,7

11,7

2021:
8,7

Basis-registratie adressen en gebouwen

Demografische druk

De som van het aantal personen van 0 tot 20 jaar en 65 jaar of ouder in verhouding tot de personen van 20 tot 65 jaar (%)

73,1%

72,9 %

72,9 %

71,6%

2021:
70,1 %

CBS

Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden

Gemiddeld totaalbedrag in euro's

€ 755

€ 812

€ 812

€ 812

2021:

€ 733

COELO

Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden

Gemiddeld totaalbedrag in euro's

€ 810

€ 871

€ 871

€ 871

2021:

€ 810

COELO

Toelichting indicator Gemiddelde WOZ waarde
De gemiddelde WOZ waarde van woningen.

Toelichting indicator Nieuwgebouwde woningen
Het aantal nieuwgebouwde woningen, exclusief overige toevoegingen zoals transformaties.

Toelichting indicator Demografische druk
De som van het aantal personen van 0 tot 20 jaar en 65 jaar of ouder in verhouding tot de personen van 20 tot 65 jaar.

Toelichting indicator Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden
Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een éénpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten.

Toelichting indicator Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden
Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een meerpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten.

Indicator

Eenheid

Realisatie
 2020

Realisatie
2021

Begroting 2022

Begroting
2023

NL

Bron

Omvang huishoudelijk restafval

Hoeveelheid restafval per bewoner in kilo’s ( incl. grof huishoudelijk restafval)

180

114

154

124

2020:
170

CBS

Hernieuwbare elektriciteit

Percentage elektriciteit opgewekt uit o.a. wind, waterkracht, zon of biomassa

10,9%

nb

nb

14%

2020:
26,9%

RWS

Toelichting indicator Omvang huishoudelijk restafval
Niet gescheiden ingezameld restafval dat te groot of te zwaar is om op dezelfde wijze als het huishoudelijk restafval te worden aangeboden.

Toelichting indicator Hernieuwde elektriciteit
Het % hernieuwbare energie, ook wel duurzame of groene energie genoemd. Dit is energie afkomstig van natuurlijke bronnen die constant worden aangevuld zoals uit wind, waterkracht, zon, bodem, buitenluchtwarmte en biomassa.

nb: Gegevens zijn op moment van schrijven van deze programmabegroting nog niet bekend. Indien de gegevens na het schrijven bekend worden, kunt u deze vinden op:
https://www.waarstaatjegemeente.nl/dashboard/Besluit-Begroting-en-Verantwoording/

Indicator

Eenheid

Realisatie
 2020

Realisatie
2021

Begroting 2022

Begroting
2023

NL

Bron

Verwijzingen Halt

Aantal per 10.000 jongeren (in de leeftijd 12 - 17 jaar)

70

100

80

80

2021:
80

Bureau Halt

Winkeldiefstallen

Aantal per 1.000 inwoners

0,7

0,7

1

1

2021;
1,8

CBS

Geweldsmisdrijven

Aantal per 1.000 inwoners

2,9

2,7

3

3

2021:
4,3

CBS

Diefstallen uit woning

Aantal per 1.000 inwoners

0,9

0,5

1,5

1,5

2021:
1,3

CBS

Vernieling en beschadiging (in de openbare ruimte)

Aantal per 1.000 inwoners

6,1

4,3

4

4

2021:
6,1

CBS

Toelichting indicator Verwijzingen Halt
Het aantal verwijzingen Halt per 10.000 inwoners van 12 tot 18 jaar. Jongeren van 12 tot 18 jaar die een licht strafbaar vergrijp plegen, worden door de politie of leerplichtambtenaren naar Bureau Halt verwezen voor een passende Halt-straf. Zij krijgen leeropdrachten en er volgen gesprekken met de jongere en de ouders. Op deze manier kunnen jongeren rechtzetten wat zij fout hebben gedaan, zonder dat zij in aanraking komen met het Openbaar Ministerie.

Toelichting indicator Winkeldiefstallen
Het aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners.

Toelichting indicator Geweldsmisdrijven
Het aantal geweldsmisdrijven. Voorbeelden van geweldsmisdrijven zijn seksuele misdrijven, levensdelicten zoals moord en doodslag en dood en lichamelijk letsel door schuld (bedreiging, mishandeling, etc.).

Toelichting indicator Diefstallen uit woning
Het aantal diefstallen uit woningen, per 1.000 inwoners.

Toelichting indicator Vernieling en beschadiging (in de openbare ruimte)
Hieronder vallen brandstichting, alle vormen van vernieling en misdrijven tegen de openbare orde en het openbaar gezag. Voorbeelden van misdrijven tegen de openbare orde en tegen het openbaar gezag zijn opruiing, huis-, computer- en lokaalvredebreuk, deelneming aan een criminele of terroristische organisatie, openlijke geweldpleging, godslastering, discriminatie en het doen van een valse aangifte. Omdat het delict mensenhandel vaak onder dezelfde feitcode geregistreerd wordt als het delict mensensmokkel worden deze twee delicten samengeteld en weergegeven bij de gewelds- en seksuele misdrijven.

nb: Gegevens zijn op moment van schrijven van deze programmabegroting nog niet bekend. Indien de gegevens na het schrijven bekend worden, kunt u deze vinden op:
https://www.waarstaatjegemeente.nl/dashboard/Besluit-Begroting-en-Verantwoording/

Deze pagina is gebouwd op 11/09/2022 09:27:35 met de export van 11/09/2022 09:10:25