Programma 2 Leefomgeving

Wonen

Er is een grote vraag naar woningen in Hillegom. Veel inwoners zoeken momenteel een passende woning. De ruimte voor nieuwbouw is beperkt. Volgens de provinciale woningbehoefteraming (WBR2021) is de toegestane groei van de woningvoorraad in de regio (Hillegom, Lisse, Noordwijk en Teylingen) 6.650 woningen tot 2030.  Een deel hiervan moet Hillegom realiseren.  We geven met het Woonprogramma 2020-2024: ‘naar een duurzaam evenwicht’ via drie ambities extra aandacht aan senioren, starters, spoedzoekers en arbeidsmigranten. Om deze groepen meer kansen op de woningmarkt te bieden, is het vergroten en versnellen van de bouwproductie van belang.  

De drie ambities zijn: 

  • Ambitie 1: ruimte bieden aan een gevarieerde woningvraag 
  • Ambitie 2: woonwijken en woningen klaar voor de toekomst 
  • Ambitie 3: lang zelfstandig wonen als onderdeel van de gemeenschap 

De Nationale Woon- en Bouwagenda is van invloed op de gemeentelijke taken en mogelijkheden. We actualiseren het Hillegomse Woonprogramma hierop. De voorraadgroei bestaat uit ‘harde’ en ‘zachte’ woningbouwplannen. Voor een deel zetten we hiervoor gemeentelijke grondposities in. We maken concrete afspraken met projectontwikkelaars over (verkoop)prijzen, woningtype, doelgroep en duurzaamheidsprestaties.  We faciliteren partijen in het zo snel mogelijk doorlopen van procedures en maken afspraken over de voortgang. 

WAT WILLEN WIJ BEREIKEN?

Doel:

Voorzien in de lokale en (boven)regionale woningbehoefte (kwantitatief en kwalitatief).

WAT GAAN WIJ DAARVOOR DOEN?

Activiteit

Activiteit omschrijving

A1

Jaarlijks - Uitvoeren en monitoren van het meerjarig woningbouwprogramma Hillegom, om tijdig bij te kunnen sturen. 

A2

Jaarlijks - Regionaal afstemmen van de programmering en fasering van de woningbouwproductie, om in de regio het gewenste woningbouwprogramma te realiseren. 

A3

Binnen de kaders van het woonprogramma inzetten op een mix van woningen voor starters, gezinnen en senioren, om voor alle inwoners een passende woning te realiseren. 

Gebruik maken van (toekomstige) wettelijke mogelijkheden bij woningtoewijzing voorrang te geven aan Hillegommers.

WAT WILLEN WIJ BEREIKEN?

Doel:

Beschikken over actueel woonbeleid in samenwerking met betrokken partners.

WAT GAAN WIJ DAARVOOR DOEN?

Activiteit

Activiteit omschrijving

B1

Jaarlijks - Uitvoeren van het Woonprogramma 2020-2024: 'naar een duurzaam evenwicht'. Het Woonprogramma sluit aan op de Omgevingsvisie en geeft inzicht in de ambities, doelstellingen en prioriteiten. 

B2

2023 – Actualiseren Regionale Woonagenda en het Woonprogramma 2020-2024 in lijn met de nationale Woon- en Bouwagenda, de programma's en actielijnen om in te spelen op de ontwikkelingen op de woningmarkt. De actualisatie van het woonprogramma gaat geleidelijk op in de beleidscyclus van de Omgevingsvisie. 

B3

Jaarlijks - In lijn met de Omgevingsvisie en het Woonprogramma sluiten, uitvoeren en monitoren van meerjarige prestatieafspraken met Stek en Huurdersbelangenvereniging Bollenstreek over betaalbaarheid, voldoende woningen voor diverse doelgroepen, duurzame woningen, wonen met zorg en de huisvesting van bijzondere doelgroepen. 

B4

Jaarlijks – Implementeren nieuwe taken volgend uit de nationale Woon- en Bouwagenda en regionale woondeal. De rijksoverheid maakt via de provincie prestatieafspraken met gemeenten om te komen tot een gemeentelijke inzet. 

WAT WILLEN WIJ BEREIKEN?

Doel:

Een meer passend woningaanbod voor alle doelgroepen.

WAT GAAN WIJ DAARVOOR DOEN?

Activiteit

Activiteit omschrijving

C1

2023 – Actualiseren regionale huisvestingsverordening Holland Rijnland zodat er een transparant verdeelsysteem is dat inspeelt op de huidige sociale woningmarkt. 

C2

Jaarlijks – Bevorderen van initiatieven en faciliteren van de woonzorgopgave, zodat ouderen langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen.  

C3

Jaarlijks - Bevorderen van initiatieven en faciliteren van de woonopgave als gevolg van transitie en transformatie maatscappelijke opvang en beschermd wonen. Zo anticiperen we op de toekomstige woonvraag. 

C4

2023 - Inzicht krijgen in de huisvestingsopgave voor arbeidsmigranten/internationale werknemers en de daaruit voortvloeiende woonopgave, zodat voor hen passende huisvesting gerealiseerd kan worden. 

WAT WILLEN WIJ BEREIKEN?

Doel:

Een meer toekomstbestendige woningvoorraad.

WAT GAAN WIJ DAARVOOR DOEN?

Activiteit

Activiteit omschrijving

D1

Inzetten op het realiseren van woningen volgens de GPR-streefwaarden uit de omgevingsvisie ‘Heerlijk Hillegom’ met als uitgangspunt dat het energieverbruik op jaarbasis nul is (NOM) bij nieuwbouwprojecten i.p.v. de BENG-norm, zodat nieuwbouw zo duurzaam mogelijk is.

D2

Inzetten op het stimuleren van energiebesparing in de bestaande woningvoorraad volgens Uitvoeringsprogramma Energietransitie. Met generieke en maatwerkacties maken we het huiseigenaren gemakkelijk om in actie te komen.

SAMENWERKINGSPARTNERS

Verbonden partijen

Overige samenwerkingspartners

Holland Rijnland

Woningcorporatie Stek 
Huurdersbelangenvereniging Bollenstreek 
Huurders Holland Rijnland 
Zorgaanbieders 
Duurzaam Bouwloket 

De Groene Uitdaging 

Deze pagina is gebouwd op 11/09/2022 09:27:35 met de export van 11/09/2022 09:10:25