Programma 2 Leefomgeving

Verkeer en Vervoer

Goede bereikbaarheid, leefbaarheid en verkeersveiligheid maken Hillegom aantrekkelijker. Het Hillegomse Verkeers- en Vervoerplan (HVVP) dateerde uit 2009 en is in 2021 geëvalueerd als onderdeel/bouwsteen voor het nieuwe mobiliteitsplan. Het nieuwe mobiliteitsplan isjanuari2022 vastgesteld en zal worden ingepast in de beleidscyclus van de Omgevingswet. In het Mobiliteitsplan zetten we in op drie ambities: 

  1. Een mooie, gezonde en veilige leefomgeving (people). 
  1. Hillegom zet in op duurzame mobiliteit (planet). 
  1. Hillegom is een vitaal dorp, daarom zijn we goed bereikbaar (profit). 

 In een uitvoeringsprogramma nemen we maatregelen op die bijdragen aan het verwezenlijken van deze ambities.  

Om bereikbaarheid, leefbaarheid, duurzaamheid en veiligheid te verbeteren is het van belang om voortdurend te beschikken over actuele data rond gebruik van infrastructuur en parkeercapaciteit. Hiertoe hebben we in het najaar van 2020 parkeer- en verkeerstellingen opgesteld. Deze data willen we tweejaarlijks actualiseren.  

In de periode 2022 - 2023 zal het bestaande parkeerbeleid van Hillegom (daterend uit 2016) worden geactualiseerd. Hierbij zal met name worden bekeken of de door ons gehanteerde parkeernormen nog passen bij bijvoorbeeld onze doelstellingen voor wat betreft leefbaarheid en onze woningbouwopgave.

We willen het fietsen en lopen naar school, winkels, werk en het station stimuleren. Door te investeren in veilige trottoirs en fietsroutes dragen we bij aan een gezonde en veilige leefomgeving en stimuleren we tegelijkertijd deze twee meest duurzame vervoerswijzen. Daarnaast dragen we met het verbeteren van de oplaadmogelijkheden voor elektrische auto’s bij aan een verdere verduurzaming van de mobiliteit. 

We willen het aantal verkeersslachtoffers terugbrengen, door structurele aandacht voor verkeersveiligheid.,  gerichte aanpak van knelpunten zoals de Wilhelminalaan en door in te zetten op gedrag via campagnes zoals ‘School op Seef’., ‘de scholen zijn weer begonnen’ en ‘Aan in het donker’.  

Het versterken van duurzame mobiliteit bereiken we door het stimuleren van duurzame vervoerswijzen. Het gaat daarbij zowel om het stimuleren van lopen en fietsen door het verbeteren van voetgangers- en fietsinfrastructuur als om het verbeteren van de oplaadmogelijkheden voor elektrische auto’s via het laadpalenbeleid.  

De gemeente Hillegom zal tevens een verkenning maken ten aanzien van de mogelijkheden van een randweg om Hillegom, met name om het aandeel van vrachtverkeer op doorgaande wegen binnen Hillegom te verminderen. Daarnaast willen we de bereikbaarheid verder verbeteren door de faciliteiten op en rondom het station te verbeteren en te streven naar een betere aansluiting op trein- en busverbindingen. 

Voor het verbeteren van de bereikbaarheid hebben we onze partners hard nodig, zowel voor het treffen van samenhangende maatregelen als voor een effectieve lobby voor investeringen in onze regio door onder andere provincies, vervoerbedrijven en het Rijk. Voor het verbeteren van de bereikbaarheid van de noordelijke duin- en bollenstreek werken we samen met de provincie en de gemeenten Lisse, Teylingen en Noordwijk aan een pakket van maatregelen.   Met verschillende regionale samenwerkingspartners wordt op verschillende tafels en in verschillende projecten en processen geschakeld. Het is van belang dat de gemeente daarin goed vertegenwoordigd is en actieve, deskundige en strategische inbreng heeft, en dat de raad en de stakeholders hierin goed meegenomen worden.  

WAT WILLEN WIJ BEREIKEN?

Doel:

Continue verbetering en monitoring van auto-, fiets- en OV-bereikbaarheid.

WAT GAAN WIJ DAARVOOR DOEN?

Activiteit

Activiteit omschrijving

A1

Vaststellen en uitvoeren van het uitvoeringsprogramma mobiliteit als een onderdeel van het Mobiliteitsplan dat wordt ingepast in de beleidscyclus van de Omgevingswet. In het uitvoeringsprogramma worden maatregelen voorgesteld voor 2022 en verder.

A2

Actualiseren van de verkeers- en parkeertellingen in het najaar van 2022 (tweejaarlijkse jaarlijkse actualisatie).

A3

Actualisatie van het bestaande Parkeerbeleid Hillegom

WAT WILLEN WIJ BEREIKEN?

Doel:

Continue verbetering en monitoring van verkeersveiligheid en vermindering ongevallen langzaam verkeer.

WAT GAAN WIJ DAARVOOR DOEN?

Activiteit

Activiteit omschrijving

B1

Voortzetten van de lopende verkeerseducatie-acties voor jongeren met VVN, alle scholen en Holland Rijnland voor jongeren. We faciliteren bij de landelijke acties en stimuleren en faciliteren de verkeersbrigadiers bij lagere scholen. Regionaal en/of landelijk worden nieuwe educatieve en/of voorlichtingscampagnes ontwikkeld.

B2

Met het uitvoeringsprogramma mobiliteit hebben we nadrukkelijk aandacht voor verkeersonveilige situaties. We nemen maatregelen op in het uitvoeringsprogramma om deze onveilige situaties te verminderen en/of voorkomen. We zoeken hiervoor cofinanciering in de vorm van rijks- en/ of provinciebijdrage).

WAT WILLEN WIJ BEREIKEN?

Doel:

Continue verduurzaming en monitoring van de verduurzaming van mobiliteit.

WAT GAAN WIJ DAARVOOR DOEN?

Activiteit

Activiteit omschrijving

C1

Versnellen van de plaatsingsprocedure voor laadpalen door het beleid Laadinfrastructuur uit te voeren.

C2

Met het uitvoeringsprogramma mobiliteit hebben we nadrukkelijk aandacht voor het stimuleren van duurzame mobiliteit.

C3

De ambities voor duurzame parkeervoorzieningen zullen na vaststelling van het uitvoeringsprogramma worden omgezet in een nieuwe parkeernota.

C4

Het stimuleren van duurzame mobiliteit maakt onderdeel uit van de campagne energietransitie. 

WAT WILLEN WIJ BEREIKEN?

Doel:

Betere ontsluiting van de Greenport Duin- en Bollenstreek.

WAT GAAN WIJ DAARVOOR DOEN?

Activiteit

Activiteit omschrijving

D1

Wij zorgen dat de gemeentelijke belangen goed ingebracht worden in de verschillende processen en projecten die spelen rondom het verbeteren van de bereikbaarheid van de noordelijke bollenstreek, zodat er tot een evenwichtig maatregelenpakket voor de korte en middellange termijn besloten kan worden en de uitvoering voorbereid kan worden.

D2

Actief uitvoering geven aan de Regionale Strategie Mobiliteit.

D3

Samen met de regio zoeken we naar oplossingen om de doorgaande wegen door Hillegom te ontlasten van vrachtverkeer. Hierdoor wordt door de gemeente Hillegom de mogelijkheid van een randweg langs Hillegom verkend.   

SAMENWERKINGSPARTNERS

Verbonden partijen

Overige samenwerkingspartners

Holland Rijnland

Regiogemeenten / gemeente Haarlemmermeer
Burgers, bedrijfsleven en belanghebbenden
Provincies Noord en Zuid-Holland
VVN / Fietsersbond / Politie
Vervoerregio Amsterdam
Openbaar vervoerbedrijven

Deze pagina is gebouwd op 11/09/2022 09:27:35 met de export van 11/09/2022 09:10:25