Programma 2 Leefomgeving

Openbare orde en veiligheid

Veiligheidsbeleid
We willen dat Hillegom een veilige plaats is om te wonen, te leven en te werken. Dat bereiken we door de sociale en fysieke veiligheid te verbeteren en onze wettelijke verplichte veiligheidstaken uit te voeren. Samenwerking met inwoners, ondernemers en ketenpartners is en blijft daarin essentieel. Door samenwerking komen we tot duurzame oplossingen. We willen weten wat er speelt, we gaan met elkaar in gesprek en kiezen samen voor een aanpak. Waarbij ieder een eigen rol vervult. De gemeente voert hierin regie met het Integraal Veiligheidsbeleid (IVB) 2020-2023. Het IVB bevat de kaders, strategische uitgangspunten, prioriteiten en de hoofdlijnen van de aanpak. Deze vertalen we in een jaarlijks uitvoeringsplan met concrete maatregelen. Dit plan voeren we uit samen met onze partners, inwoners en ondernemers.

De verwachting is dat voor 2023 de prioriteiten en activiteiten in het veiligheidsjaarplan niet wezenlijk zullen verschillen ten opzichte van 2022. Deels omdat een aantal zaken zijn doorgeschoven naar 2023 i.v.m. de werkzaamheden voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen en deels omdat de cijfers vooralsnog op dit moment geen wezenlijk ander beeld laten zien waardoor een significante wijziging van prioriteiten zou moeten plaatsvinden. In 2023  (in 2021 in gang gezet)  wordt wel meer ingezet op cybercrime (preventie) bij de verschillende prioriteiten (o.a. bij jeugd/ondernemers & ouderen).  Tevens wordt een nieuw strategisch veiligheidsplan voor vier jaar (2024-2027) opgesteld.

Structurele veiligheidstaken zoals het voorkomen van woninginbraak, fietsendiefstal en middelen misbruik zoals drugs- alcoholmisbruik  blijven onze aandacht houden, ondanks dat de cijfers over het algemeen een positief beeld laten zien.

Het thema veiligheid krijgt een steeds prominentere en omvangrijkere rol op de gemeentelijke agenda. Daarbij groeit de verantwoordelijkheid van die rol en de onderwerpen die onder die verantwoordelijkheid vallen.  Zowel als het gaat om de rol bij de bestrijding van georganiseerde misdaad, de veiligheid op straat, in de directe woonomgeving, bij de aanpak van Cybercrime en inzet op crisissen.

Samenwerking
Wij zien intensieve samenwerking met en tussen ketenpartners als de sleutel om huidige en nieuwe vormen van onveiligheid tegen te gaan én de veiligheid voor onze inwoners te bestendigen en te vergroten. Voor veel veiligheidsvraagstukken geldt dat deze niet meer alleen met de traditionele veiligheidspartners, zoals politie en brandweer, benaderd kunnen worden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de lang lopende casussen woonoverlast en toename van het aantal personen met verward gedrag. Hierbij trekken we samen op met de woningbouwvereniging Stek, GGZ Rivierduinen en de politie. Decentralisaties - de overgang van maatschappelijke zorg van de centrumgemeenten naar de regiogemeenten - en bezuinigingen in de zorg leiden tot (woon)overlast en gevaarlijke situaties. Door de zorg en de veiligheidsketen in een vroeg stadium met elkaar te verbinden, kunnen we deze problematiek effectief aanpakken. Zowel beleidsmatig bijvoorbeeld bij de inzet van bestuurlijke maatregelen als op casuïstiek niveau.  

Het is noodzakelijk dat de regionale samenwerking tussen het sociaal domein, het zorgdomein en het veiligheidsdomein geborgd blijft. In specifieke gevallen vraagt de complexiteit van de casus om specifieke regionale behandeling, dit is belegd bij het Zorg- en Veiligheidshuis. We denken hierbij aan casussen die detentie, radicalisering en zedendelicten betreffen waarbij goed contact met regionale partijen zoals justitie, reclassering en jeugdbescherming essentieel is.

Jeugd en Veiligheid
De integrale aanpak van jeugdoverlast door middel van de Zorg- en Veiligheidstafel werkt. Daarnaast investeren we ook gezamenlijk met de ketenpartners in groepsaanpak, specifiek op bepaalde onderwerpen. Zodat we snel kunnen inspelen op de actuele 'vraag' van de jeugd. We intensiveren de samenwerking tussen de ketenpartners en we versterken de verbindende rol van de gemeente. Samenwerking en een integrale aanpak gelden niet alleen voor de externe partners, maar ook voor de interne organisatie. Het komend jaar wordt de intensieve samenwerking tussen veiligheid en het sociaal domein doorgezet. Met een gezamenlijke aanpak kunnen we vaker en beter inzetten op preventie.

Aanpak van (georganiseerde) ondermijnende criminaliteit
Georganiseerde, ondermijnende criminaliteit is op het eerste gezicht vaak niet zichtbaar. Drugslaboratoria, hennepkwekerijen, mensenhandel, witwaspraktijken en vastgoedfraude spelen zich vaak buiten ons gezichtsveld af. Daarom is er ook een landelijke aanpak ontwikkeld om deze vorm van criminaliteit tegen te gaan. Ook in de gemeente Hillegom sprake van criminele, ondermijnende activiteiten en misstanden. We werken  daarom intensief en integraal samen met partners als politie, het Openbaar Ministerie en de Belastingdienst. Met als doel georganiseerde, ondermijnende criminaliteit aan te pakken. En om deze zoveel mogelijk te voorkomen. In het nieuwe programma ondermijning voor de periode 2022-2024 gaan we uit van drie belangrijke thema’s: drugscriminaliteit, witwassen en arbeidsuitbuiting. Daarbinnen werken we met de pijlers signaleren, voorkomen en aanpakken.
De (door)ontwikkeling en versterking van de lokale aanpak van ondermijning staan centraal. Een toekomstbestendige aanpak van (ondermijnende) criminaliteit vraagt om het versterken van de preventieve aanpak en de verbinding tussen repressie en preventie. Vanuit de brede thema’s zetten we in op de aanpak van vastgoedcriminaliteit, malafide bedrijven, logistieke knooppunten (waaronder bedrijventerreinen), mensenhandel en het voorkomen van jonge aanwas voor criminele organisaties. Belangrijke onderdelen van de aanpak zijn werken aan een weerbare samenleving en een weerbare overheid. Daarnaast zijn informatiegestuurd werken en preventie belangrijk.  De afgelopen periode hebben we geïnvesteerd in het verbeteren van het zicht op ondermijning, de weerbaarheid van de gemeentelijke organisatie en het integraal aanpakken van casuïstiek. De samenwerkingsstructuren zijn ontwikkeld en de eerste resultaten van die versterking zijn zichtbaar geworden. De programma-organisatie is een vast onderdeel van de gemeentelijke organisatie geworden.

Toezicht & handhaving
De politiecapaciteit op straat zal de komende jaren onder druk blijven staan door nieuwe taken, andere taken (horizontale fraude) en de grote uitstroom door pensioengerechtigden. De post Hillegom is op sterkte qua aantal wijkagenten en er wordt gewerkt met wijkteams.

De boa-capaciteit staat onder druk ondanks de versterking in 2021 van 1,7 fte naar 2,7 fte structureel en 0,5 fte tijdelijk voor drie jaar specifiek voor afval.  Door de beperkte capaciteit bij de politie is er een verschuiving van werkzaamheden naar de boa’s. Meldingen zijn intensiever, complexer en er is meer ruimte nodig voor specifieke zaken (o.a.: hangjeugd, ondermijning, verkeerszaken) om deze meer projectmatig op te pakken. De intensieve samenwerking tussen de boa’s en de Meerlanden op het gebied van afval, wordt in 2023 in ieder geval gecontinueerd.

Met toezicht en handhaving op het gebied van bouwen en wonen gaan we verrommeling van het landschap tegen en stimuleren we ruimtelijke duurzaamheid in lijn met de Omgevingsvisie Heerlijk Hillegom 2030. Panden en gronden moeten overeenkomstig de bestemming gebruikt worden en worden gebouwd conform de vergunning. De kwaliteit van deze werkzaamheden is vastgelegd in de VTH-verordening (vergunningverlening, toezicht en handhaving).  

Het project Handhaving Buitengebied (ISG) heeft een doorloop naar 2023.  Om het bollengebied te behouden is extra inzet nodig voor handhaving in het buitengebied (regionaal afgesproken). Hiervoor zijn, in HLT-verband, tijdelijk extra handhavers ingehuurd.

Mediation
Naast het handhaven van regels zoeken we ook samen met betrokken partijen naar oplossingen. Dit doen we onder meer door het inzetten van mediation.

Brandweer
De gemeente Hillegom investeert actief in het verder versterken van de verbinding en samenwerking met de Veiligheidsregio Hollands-Midden. Dit gebeurt op lokaal niveau in de vorm van een jaarlijks brandweeroverleg met post Hillegom en het ondersteunen van wervingsacties voor nieuwe vrijwilligers. Op bestuurlijk niveau is er elk kwartaal een overleg met de directie van de Veiligheidsregio.

WAT WILLEN WIJ BEREIKEN?

Doel:

Een veilige woon- en leefomgeving voor onze inwoners.

WAT GAAN WIJ DAARVOOR DOEN?

Activiteit

Activiteit omschrijving

A1

Opstellen van een nieuw Integraal veiligheidsbeleid (IVB) voor 2024-2027 en opstellen jaarlijks Veiligheidsjaarplan (VJP) op basis van het huidige Integraal Veiligheidsbeleid (IVB) 2020-2023, waarin de concrete maatregelen integraal afgestemd zijn en de doelstellingen van het IVB geborgd.

A2

Inzet van mobiel cameratoezicht.

A3

Inzet van mediation wordt voortgezet. De werkafspraken tussen de woningcoöperatie, wijkagent en de mediator zijn bestendigd en worden voorgezet.

A4

Actualiseren van de Algemeen Plaatselijke Verordening (alleen juridisch/technisch indien noodzakelijk).

A5

Actualiseren KVO (Keurmerk Veilig Ondernemen) Hillegom. Bij de ondernemers nagaan of zij in samenwerking met de gemeente en de politie het KVO in het winkelgebied willen herzien met als doel een schoon, heel en veilig winkelgebied.

A7

Continuering van de rampenbestrijding en crisisbeheersing. Dit vindt o.a. plaats door de samenwerking te continueren in de gezamenlijke crisisorganisatie in de Duin- en Bollenstreek. Er is blijvende aandacht voor risico’s en inzet daarop zodat de risico’s beheersbaar zijn en blijven. In 2023 wordt het Regionaal Risicoprofiel (RPP) Veiligheidsregio Hollands Midden ter consultatie aan de gemeenteraden aangeboden.

WAT WILLEN WIJ BEREIKEN?

Doel:

Multiproblematiek aanpakken door veiligheid en zorg te combineren.

WAT GAAN WIJ DAARVOOR DOEN?

Activiteit

Activiteit omschrijving

B1

 Zorg- en veiligheidstafels jeugd voorzitten, procesregie houden.

B2

Ontschotten op casusniveau (veiligheid, zorg, huisvesting, etc., problematiek integraal aanpakken)

B3

Outreachend jongerenwerk in samenspraak met inwoners en politie inzetten bij jeugd.

B5

Structureel periodiek overleg tussen woonconsulent Stek, wijkagenten,  en medewerker Openbare Orde en Veiligheid over zwaardere woonoverlast zaken. Ieder vanuit zijn eigen keten is verantwoordelijk voor een deel van de aanpak. Gemeente heeft regie op dit proces. Daarnaast deelname aan het Zorgnetwerkoverleg.

WAT WILLEN WIJ BEREIKEN?

Doel:

Het signaleren, voorkomen en aanpakken van (georganiseerde) ondermijnende criminaliteit.

Activiteit

Activiteit omschrijving

C1

Speerpunten 2023: Aanpak van hennepteelt en drugshandel, het sluiten van maatschappelijke coalities, focus op sleutelpersonen en het, voorkomen van jonge aanwas.

C2

Signaleren: o.a. preventief toezicht en integrale controles, (door)ontwikkelen datagedreven werken en blijvend investeren in awareness d.m.v. trainingen en (publieks)campagnes.

C3

Voorkomen: verder bouwen aan een weerbare organisatie en -samenleving, d.m.v. een preventieve aanpak (arbeidsuitbuiting en jonge criminele aanwas,, KVO) en barrières opwerpen in beleid (zoals APV en BIBOB-beleid)

C4

Verder werken aan kwalitatieve huisvesting van arbeidsmigranten met aandacht voor informatiepositie, controles veiligheid (in samenwerking met brandweer) en eventuele handhaving bij strijdig gebruik.

C5

Aanpakken: gerichte aanpak van casuïstiek, branche- en gebiedsgerichte aanpak, aanpak van hennepteelt en drugshandel en uitvoeren van integrale projecten (o.a. RIEC/LSI).

WAT WILLEN WIJ BEREIKEN?

Doel:

Veilig en legaal bouwen en voorkomen van gebruik in strijd met de Omgevingsvisie Heerlijk Hillegom.

WAT GAAN WIJ DAARVOOR DOEN?

Activiteit

Activiteit omschrijving

D1

Uitvoering Handhavingsbeleid 2019-2022 o.b.v. handhavingsprogramma's (o.a. prioriteiten APV en BWT-toezicht en handhaving). Tegelijk gaan wij in 2023 aan de slag met het opstellen van het nieuwe Handhavingsbeleid 2024-2027.

D2

Voorbereiden veranderingen VTH-taken als gevolg van de wet Kwaliteitsborging voor het bouwen en invoering Omgevingswet.

D3

Uitvoering project Handhaving Buitengebied (verlenging 2023)  Intensief oppakken van toezicht en handhaving illegale bouw en gebruik in het buitengebied ten behoeve van behoud bollengebied (teeltareaal).

SAMENWERKINGSPARTNERS

Verbonden partijen

Overige samenwerkingspartners

Veiligheidsregio Hollands Midden
Omgevingsdienst West-Holland

Politie
GHOR
CJG/JGT
Zorg- Veiligheidshuis Hollands Midden
Brijder
Halt
Welzijnskwartier
OM
Jeugdbescherming West

Deze pagina is gebouwd op 11/09/2022 09:27:35 met de export van 11/09/2022 09:10:25