Programma 2 Leefomgeving

Implementatie Omgevingswet

Hillegom gebruikt de mogelijkheden die de nieuwe Omgevingswet biedt. Daar gaan we het komende jaar mee door. We sturen op een integrale visie, waarbij de fysieke leefomgeving én het sociaal domein steeds meer in samenhang worden bekeken en gaan door met het maken van één Omgevingsplan voor de hele gemeente Hillegom. 

De nieuwe Omgevingswet biedt kansen. De wet gaat uit van meer decentraal werken, waardoor ruimte ontstaat voor lokale afwegingen. Voor ons betekent de wet een integrale afweging en open houding ten opzichte van initiatiefnemers en participatie. We stellen hiervoor duidelijke kaders op en organiseren pilots die ons voorbereiden op de nieuwe wet en de nieuwe manier van werken. Invoering van de Omgevingswet is uitgesteld naar 1 januari 2023.  

Het Programma Implementatie Omgevingswet heeft een integraal karakter en draagt bij aan de implementatie van het dienstverleningsconcept, participatie en digitalisering. Voor 2023 en volgende jaren is nog geen incidenteel werkbudget begroot voor het voortzetten van de invoering, maar wordt uitgegaan van rijksbudget is werkbudget.

Aan de hand van een landelijk ontwikkelt financieel dialoogmodel hebben we een analyse gemaakt om de structurele kosten van de Omgevingswet in beeld te brengen. Hieruit blijkt dat het eerder door het Rijk ingenomen standpunt niet past. De invoering en uitwerking van de Omgevingswet kan niet kostenneutraal verlopen. Hierover zijn we reeds in overleg met het Rijk en in 2023 zullen we met een uitwerking komen hoe we deze kosten denken te mitigeren.

WAT WILLEN WIJ BEREIKEN?

Doel:

Via de instrumenten van de Omgevingswet werken we aan een veiligere en gezondere fysieke leefomgeving, waarbij duurzaamheid voorop staat.

WAT GAAN WIJ DAARVOOR DOEN?

Activiteit

Activiteit omschrijving

A1

Het in procedure brengen van een omgevingsplan voor het totale grondgebied van Hillegom. Het omgevingsplan Buitengebied en de Zanderij is daarbij de basis. Het ontwerp kan pas in procedure na inwerkingtreding van de Omgevingswet.

A2

 Vormgeven integraal beleid en uitvoering geven aan de beleidscyclus:

  • Monitoring en evaluatie van de initiatieven en plannen die bijdragen aan de omgevingsvisie
  • Actualisatie van de Omgevingsvisie Heerlijk Hillegom
  • Opstellen, uitvoeren, evalueren en actualiseren van (uitvoerings)programma’s

WAT WILLEN WIJ BEREIKEN?

Doel:

Optimale dienstverlening.

WAT GAAN WIJ DAARVOOR DOEN?

Activiteit

Activiteit omschrijving

B1

Voortzetten organisatie van bijeenkomsten en proeftuinen voor ambtenaren, bestuurders, samenwerkingspartners en initiatiefnemers om de nieuwe manier van werken structureel te borgen.

B2

Verder ontwikkelen van en werken met serviceformules uitgaande van de één-loket-gedachte( zie programma 4 Dienstverlening).

B3

Kaders ontwikkelen hoe we (overheids-) participatie onder de Omgevingswet gaan vormgeven (zie programma 4 Participatie).

B4

Uitvoeren van het strategisch communicatieplan om inwoners en initiatiefnemers mee te nemen in deze nieuwe manier van werken.

WAT WILLEN WIJ BEREIKEN?

Doel:

Een digitale ontsluiting van gegevens en infrastructuur, die aansluit op het landelijke Digitale Stelsel Omgevingswet (DSO) passend bij de invoering van de Omgevingswet.

WAT GAAN WIJ DAARVOOR DOEN?

Activiteit

Activiteit omschrijving

C1

Kennisuitwisseling en samenwerking met partners.

C2

Pilots met aansluiting op landelijke digitale stelsel Omgevingswet.

C3

Noodzakelijke IT-architectuur (applicaties en gegevens) realiseren om nieuwe processen te ondersteunen.

SAMENWERKINGSPARTNERS

Verbonden partijen

Overige samenwerkingspartners

Omgevingsdienst West-Holland
Hecht (voorheen RDOG Hollands Midden en GGD Hollands Midden)
Veiligheidsregio Hollands Midden

Ministerie van Binnenlandse zaken
VNG
Omgevingswet Livinglab Zuid Holland (Hogeschool Leiden)
Provincie Zuid-Holland
Hoogheemraadschap van Rijnland
Omliggende gemeenten
Inwoners en initiatiefnemers

Deze pagina is gebouwd op 11/09/2022 09:27:35 met de export van 11/09/2022 09:10:25