Algemene dekkingsmiddelen

Wat mag het kosten?

Wat mag het kosten?

Bedragen x € 1.000

Lasten

Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2021

2022 na wijziging

2023

2024

2025

2026

Thema Algemene middelen

Overhead

-6.900

-7.333

-7.630

-7.509

-7.505

-7.506

Treasury

-64

-133

-133

-133

-133

-133

Belastingen overig

-953

-384

-385

-385

-385

-385

Overige baten en lasten

-2

-1.567

-14

-117

-251

-439

Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

OZB niet-woningen

OZB woningen

Totaal Algemene middelen

-7.919

-9.417

-8.162

-8.144

-8.274

-8.463

Totaal lasten

-7.919

-9.417

-8.162

-8.144

-8.274

-8.463

Baten

Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2021

2022 na wijziging

2023

2024

2025

2026

Thema Algemene middelen

Overhead

37

13

13

13

13

13

Treasury

493

781

611

611

611

611

Belastingen overig

2.039

48

43

43

43

43

Overige baten en lasten

-7

Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

33.535

34.892

37.241

38.092

38.979

35.513

OZB niet-woningen

1.341

1.284

1.332

1.332

1.332

1.332

OZB woningen

3.075

3.597

3.764

3.851

3.958

4.104

Totaal Algemene middelen

40.513

40.615

43.004

43.942

44.936

41.616

Totaal baten

40.513

40.615

43.004

43.942

44.936

41.616

Saldo van baten en lasten

32.593

31.198

34.842

35.798

36.662

33.153

Reserves

Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2021

2022 na wijziging

2023

2024

2025

2026

Toevoegingen reserves

0

0

0

0

0

Onttrekkingen reserves

0

0

0

0

0

Totaal reserves

Saldo na resultaatbestemming

32.595

31.198

34.843

35.798

36.662

33.153

Deze pagina is gebouwd op 11/09/2022 09:27:35 met de export van 11/09/2022 09:10:25