Programma 3 Bedrijvigheid

Regionale economie

Onze ambitie is de regionale economische structuur te versterken zonder dat het ten koste gaat van de woonaantrekkelijkheid. Vanaf 2017 wordt gewerkt met een regionale uitvoeringsagenda. In 2021 is de Economische agenda geëvalueerd. Hierin komt naar voren dat de agenda ten eerste gericht moet worden op de regionale vraagstukken, zoals het verbeteren van de bovengenoemde structuurknelpunten: aantrekken van kennis, behouden en aantrekken van jong talent, stimuleren van ondernemerschap. Daarnaast moet de uitvoeringsagenda ook meer strategisch worden door aansluiting te zoeken bij provinciale en landelijke thema’s zoals duurzaamheid, digitalisering en circulaire economie.  Aan de hand van die evaluatie is een nieuwe uitvoeringsagenda opgesteld. Als (mede-) financier zijn we als gemeente kaderstellend. Duurzaamheid/circulaire economie is daarbij een belangrijk kader.

Om overeind te kunnen blijven in de strijd om kennis en talent, zal de Duin- en Bollenstreek meer aansluiting moeten zoeken met de economisch sterke regio’s om haar heen, zoals de metropoolregio Amsterdam, regio 071 rond Leiden en de metropoolregio Den Haag/Rotterdam.  Vanuit Hillegom moet worden geïnvesteerd in de relatie met regio Kennemerland en metropool Amsterdam, Haarlemmermeer om het netwerk te versterken.

De bloembollenteelt en -handel hebben onze regio gemaakt tot wat we zijn: de Bollenstreek. Wereldwijd beroemd en bekend door de bollenvelden en Keukenhof. Economie en toerisme binnen de Greenport Duin- en Bollenstreek zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Met diverse inspanningen proberen we onze streek nog mooier en leefbaarder te maken. Onder andere is hiervoor de Stichting Greenport Duin- en Bollenstreek in 2019 opgericht.

Binnen de strategische agenda Duin- en Bollenstreek en de Regionale Omgevingsagenda Holland Rijnland zijn de ruimtelijke randvoorwaarden neergelegd voor het vernieuwen en vergroten van de lokale en regionale economie.
En er is een Uitvoeringsagenda Duin- en Bollenstreek opgesteld. Daarin zijn de volgende economische opgaven benoemd:

  • Gezonde en Vitale regio: Economische agenda (verdere ontwikkeling van de samenwerking tussen de marketingpartners).
  • Nieuw programma groen, vervolg huidige gebiedsprogramma door ontwikkelen met aanvullend meer invulling op het gebied van toerisme en recreatie.
  • Regiobrand Duin & Bollenstreek ontwikkelen, verhaal van de bollenstreek naar buiten.
  • Stakeholders analyse, ontwikkelen van arrangement denken.
  • Onderzoeken van het verbreden van kuuroord faciliteiten naar de gehele Duin- en Bollenstreek, inclusief functionerende arbeidsmarkt.
  • We verbinden onze kennisintensieve sectoren.
  • Evaluatie ISG en opstellen Programma Duurzame Greenport en Hernieuwbare Energie.

WAT WILLEN WIJ BEREIKEN?

Doel:

Versterken economische positie van Duin- en Bollenstreek.

WAT GAAN WIJ DAARVOOR DOEN?

Activiteit

Activiteit omschrijving

A1

Binnen het kader van de regionale economische agenda Duin- en Bollenstreek activiteiten (laten) ondersteunen binnen de triple helix, die in lijn zijn met de aanbevelingen van het raadsbesluit Evaluatie economische samenwerking duin- en bollenstreek.

A2

Verkennen strategische samenwerking met omliggende gemeenten en regio's.  

A3

Ondersteunen van de activiteiten van de stichting Greenport Duin- en Bollenstreek, binnen de bestaande activiteiten

A4

Stakeholders analyse ontwikkelen van arrangement denken.

A5

Het ontwikkelen van een regiobrand Duin- en Bollenstreek. Hiervoor moet de de samenwerking tussen Stichting Hillegom Marketing en de regiopartners worden versterkt.

A6

We verbinden onze kennisintensieve sectoren. Uitvoering van de activiteit is afhankelijk van beschikbare capaciteit en/of financiële middelen.

A7

Aan de slag met de Uitvoeringsagenda Verblijfsrecreatie.

A8

Uitvoeren uitvoeringsagenda van de strategische agenda Duin- en Bollenstreek.

SAMENWERKINGSPARTNERS

Verbonden partijen

Overige samenwerkingspartners

Holland Rijnland

Economic Board Duin- en Bollenstreek
Omliggende gemeenten
Stichting Greenport Duin- en Bollenstreek
Provincie Zuid-Holland
Provincie Noord-Holland
Metropoolregio Amsterdam

Deze pagina is gebouwd op 11/09/2022 09:27:35 met de export van 11/09/2022 09:10:25