Programma 3 Bedrijvigheid

Lokale economie

Levendig Hillegom
We zetten in op activiteiten en projecten die Hillegom levendig en aantrekkelijk maken. Wij faciliteren plannen en ideeën, op voorwaarde dat ze bijdragen aan een verbetering van de leef kwaliteit en de duurzame ontwikkeling van Hillegom. We doen het samen met het lokale bedrijfsleven vanuit de intentieovereenkomst 'Heerlijk Hillegom, opweg naar de toekomst'. Waarin is afgesproken gezamenlijk aan de slag te gaan als een goed ondernemersklimaat, werk en inkomen, duurzaamheid, (digitale) bereikbaarheid, gezondheid en promotie van een aantrekkelijk dorp. Onderdeel hiervan is het faciliteren van een betere samenwerking tussen de Hillegomse ondernemers en tussen de ondernemers en de gemeente.  

Centrum
In 2021 is de herinrichting van de openbare ruimte in de Hoofdstraat afgerond waarmee de kwaliteit van het kernwinkelgebied is versterkt. Hiermee is de ruimtelijke kwaliteit in het centrum verbeterd en is een belangrijke randvoorwaarde/kader uit de Omgevingsvisie ingevuld. In de aankomende jaren is het belangrijk om te werken aan de samenwerking tussen ondernemers en tussen ondernemers en de gemeente. Nieuwe regels voor standplaatsen, terrassen en uitstallingen worden opgenomen in het omgevingsplan. In het centrum gaan we nadenken over hoe we multifunctionaliteit mogelijk kunnen maken om leegstand tegen te gaan.

Bedrijventerreinen
Op regionaal niveau is een nieuwe bedrijventerreinenstrategie opgesteld. Deze strategie geeft meer inzicht in de behoeften en wensen ten aanzien van de toekomstige ontwikkeling van bedrijventerreinen in de regio en de gemeente. We gebruiken deze strategie bij het door ontwikkelen van onze bedrijventerreinen en voor de transformatie van Hillegom Noord en Hillegommerbeek naar woon- werkgebieden mogelijk te maken. We maken de diverse maatschappelijke transities (energie, circulair, mobiliteitsvragen, milieu) onderdeel van onze toekomstige aanpak en samenwerking met bedrijfsleven.

WAT WILLEN WIJ BEREIKEN?

Doel:

In nauwe en constructieve samenwerking met stakeholders inzetten op duurzame ontwikkeling van ons centrum.

WAT GAAN WIJ DAARVOOR DOEN?

Activiteit

Activiteit omschrijving

A1

Indien er vanuit de ondernemers een initiatief komt voor een nieuw Biz of Ondernemersfonds wordt dat door ons ondersteund.

A2

Initiatieven vanuit de ondernemers die bijdragen aan kwaliteitsverbetering van het centrum worden waar mogelijk ondersteund.

A3

Nadenken over hoe we multifunctionaliteit kunnen inzetten om leegstand tegen te gaan.

A4

Op basis van de in 2019 afgesloten intentieovereenkomst ‘Heerlijk Hillegom op weg naar de toekomst’ wordt samengewerkt op verschillende thema’s met de betrokken stakeholders.

WAT WILLEN WIJ BEREIKEN?

Doel:

Verder vergroten van aantrekkelijkheid van Hillegom.

WAT GAAN WIJ DAARVOOR DOEN?

Activiteit

Activiteit omschrijving

B1

Wij dragen hieraan bij door Ondernemend Hillegom te ondersteunen in hun promotie en marketing doeleinden.

B2

Aan de hand van het Handboek reclame, uitstallingen en gevelwijzigingen wordt gewerkt naar een meer uniforme uitstraling van het centrum. Hiervoor worden beleidsregels opgesteld onder het omgevingsplan.

WAT WILLEN WIJ BEREIKEN?

Doel:

Voldoende en duurzame bedrijventerreinen.

WAT GAAN WIJ DAARVOOR DOEN?

Activiteit

Activiteit omschrijving

C1

Toekomstbestendig maken van bestaande bedrijventerreinen in lijn met de Omgevingsvisie Hillegom 2030 en op basis van de regionale bedrijventerreinenstrategie.

C2

Ontwikkelen nieuwe bedrijfslocaties op basis van de regionale bedrijventerreinenstrategie.

SAMENWERKINGSPARTNERS

Verbonden partijen

Overige samenwerkingspartners

Greenport Ontwikkelings Maatschappij (GOM)
Holland Rijnland

Stichting Hillegom Marketing
Hillegom Lokaal
Economic Board DBS
Stichting Greenport DBS
Provincie Zuid-Holland

Deze pagina is gebouwd op 11/09/2022 09:27:35 met de export van 11/09/2022 09:10:25